Виж
количката

0

Лоялна програма на Vitamix

Официални правила на лоялната програма на Vitamix

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА НА VITAMIX

1. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 В настоящите Правила за провеждане и участие в лоялната програма на Vitamix, организирана от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД ("Правилата") използваните понятия имат следното значение:

"Лоялната програма", организирана и провеждана от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД,  представлява:

"Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд", в играта може да участва всеки, който е закупил съответния брой продукти, описани в правилата за участие.

Играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикендсе организира и провежда от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД, като правилата за участие, са изложени по-долу.

"Организатор" на играта е "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. А.С.Пушкин 34 ет.3 ап.8;

"Награди" означава наградите, предоставени от Организатора, а именно:

"Награда" е  всеки 1 (един) брой от продуктите на марката Vitamix, който участникът може да избере и заяви от официалния сайт на марката Vitamix - www.vitamix.care. Участието му в тази игра  дава шанс на всеки участник, отговарящ на изискванията, посочени по-долу, да участва и в томбола с две тегления за наградата СПА уикенд във „Винен и СПА комплекс "Старосел", с. Старосел, които тегления ще се проведат на 30.08.2019 г. и 31.10.2019 г.

При всяко едно от двете тегления на томболата, участниците  в играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд" ще получат шанс да спечелят Голямата награда - ваучери за СПА уикенд за двама във "Винен и СПА комплекс “Старосел", с. Старосел. При всяко от двете тегления, ще бъдат раздадени и спечелени по три ваучера. Ваучерите за настаняване в комплекса „Старосел“ важат за двама души, включват две нощувки и могат да се използват до 20.12.2019 г.

 "Участник" в "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд"  може да бъде всяко лице, което е закупило 3 (три) продукта на търговската марка Vitamix от аптечната мрежа.

Продукт/продукти означават продукт/продукти на "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД с търговската марка "Vitamix", закупени в периода 01.06.2019 г. - 30.10.2019 г., чието закупуване от аптечната мрежа, е условие за участие в Лоялната програма при условията на настоящите Правила.

"Срокове" означава сроковете на Лоялната програма, определени в чл. 4 от Правилата.

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

2.1. Лоялната програма се организира и провежда от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД.

2.2. Лоялната програма е насочена към крайните потребители на Продуктите и се провежда на територията на Република България. Лице, което е закупило изисквания брой продукти на фирма „ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД с търговската марка "Vitamix" в периода 01.06.2019 г.- 30.10.2019 г., може да заяви участие на официалния сайт на марката Vitamix – www.vitamix.care,  в играта, ако отговаря на изискванията за участие, посочени по-долу:.

2.2.1. За участие в играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд" трябва да бъдат регистрирани касовите бележки, които удостоверяват покупката на 3 (три) продукта от търговската марка "Vitamix”, независимо от вида на продуктите с тази марка и дали закупените продукти са от един или различни видове продукти на марката. Всички промоционални комплекти се броят за един продукт, независимо от това дали са били 2 или 3 в комплект.

2.2.2. Всеки участник може да участва в лоялната програма многократно до посочената крайна дата, при условие, че при всяко участие заявява съответния брой регистрирани касови бележки, които удостоверяват направени покупки на 3 (три) продукта от търговската марка "Vitamix".

2.3. Всички регистрирани участници за играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд" могат да участват както в първото, така и във второто теглене на томболата, с изключение на участниците, спечелили награда ваучери за СПА уикенд за двама във "Винен и СПА комплекс “Старосел”, с. Старосел при първото теглене.

2.5. Официалната Facebook страница на Vitamix е @Vitamix.care. Настоящите Правила, информация за Продуктите, Наградите и друга актуална информация относно игрите на Лоялната програма, могат да бъдат намерени на Официалната Facebook страница или да бъдат предоставени от Организатора при поискване.

2.6. Данни за контакт и кореспонденция във връзка с игрите, включени в Лояланата програма:

Имейл адрес: [email protected]

Телефонен номер: 02/437 23 16

Адрес: "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД, гр. София, ул. "Прохладен Кът" 10, кв. "Суходол"

3.  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Всяко физическо лице - краен потребител, което отговаря на изискванията за участие съгласно 2.2.1, 2.2.2. и 2.3., може да направи своята регистрация на официалния сайт на търговската марка Vitamix – www.vitamix.care, като следва инструкциите, посочени по-долу:

• Първа стъпка - даване на съгласие за обработване на личните му данни при условията на пункт 3.5. от Правилата

• Втора стъпка - приемане на официалните правила на Лоялната програма в съответствие с пункт 3.4 от настоящите Правила

• Трета стъпка  попълване на лоялната карта с цялата необходима информация (име и презиме, телефон имейл и адрес), чрез която служител от фирма "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД може да направи връзка с участника и на които да му изпрати наградата чрез куриер.

• Четвърта стъпка – изпращане на снимка на касовите бележки, които удостоверяват направените брой покупки за "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд".

• Пета стъпка  – избиране на продукт от портфолиото на марка Vitamix, който да му бъде изпратен по куриер като подарък.

3.2. Нямат право да участват в игрите на Лоялната програма:

• служители на Организатора и техни роднини /родител, дете, съпруг, братя и сестри/, както и тези лица, които живеят в същото домакинство;

• други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането, провеждането и/или изпълнението на игрите, включени в Лоялната програма.

3.3. Всяко  лице, което отговаря на условията за участие в играта, включени в Лоялната програма по чл. 3.1 и чл. 3.2 и закупи от аптечната мрежа продукт на фирма "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД с търговската марка „Vitamix” в периода 01.06. 2019г.- 31.10.2019г., може да участва в Лоялната програма при условията на Правилата и да се включи в томболата за Наградите в рамките на играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд".

3.4. Всеки участник в Лоялната програма, при извършване на регистрация за участие, следва да заяви, че безусловно приема и се съгласява с настоящите Официални правила на Лоялната програма на “Vitamix”, че ще се счита обвързан с всички условия и промени в Правилата и условията за участие в Лоялната програма, в срок от 3 (три) дни от датата на обявяването им на страницата  www.vitamix.care, както и да потвърди,  че отговаря на условията за участие в съответната игра от Лоялната програма.

3.5. Във връзка с  постигане на целите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричана по-долу Регламента, с подаване на заявлението за участие, всеки участник следва да потвърди, че е получил пълна, ясна и разбираема информация относно предоставяне на лични данни, като в съответствие с изискванията на Регламента  и законодателството на Република България, дава изричното си информирано съгласие за обработване на личните му данни от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД в съответствие с  чл. 6 ал.1, буква а/ от Регламента. Категориите лични данни, които участниците предоставят на „ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД и дават съгласие да бъдат обработвани от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД   с оглед участие в Лоялната програма, изпращането на наградите и тегленето на томболите, са посочени по-долу. Видовете лични данни, за които участниците дават съгласие да бъдат обработвани от "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД във връзка с участието в игрите от Лоялната програма, а "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД има право да обработи и съхрани са: имена, адрес за доставка, телефон, адрес за кореспонденция, вкл. електронна поща. С подаването на заявлението за участие, участниците в Лоялната програма заявяват, че са запознати с целта и средствата за обработване на личните им данни, че предоставят данните си доброволно, както и че са наясно с правата си по Глава III от Регламента.

3.6. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД обработва предоставените от участниците  лични данни само и единствено за целите на Лоялната програма. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД обработва личните данни в съответствие с чл.6, ал.1, а) от Регламента, като правно основание и единствената цел за обработване е именно ,"субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели", посочени в пункт 3.5. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД не обработва лични данни на лица, които не са дали съгласие за обработването им. , като ги уведомява за това. Обработването на лични данни от страна на  "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД се осъществява на територията на Република България. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД се задължава да съхранява предоставените лични данни на категориите субекти, посочени в пункт 3.5. до изтичането на срока на лоялната програма, с изключение на случаите, в които съхранението и използването на личните данни е необходимо и след изтичане на сроковете за участие и раздаване на наградите в двете игри, включени в Лоялната програма, като и в случай на предявяване (съдебно или извънсъдебно) на претенции или защита срещу претенции, произтичащи от участието в Лоялната програма. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД обработва и съхранява предоставените от участниците категории лични данни, посочени в пункт 3.5 само доколкото е налице правно основание за обработване, като прилага подходящи технически и организационни мерки в съответствие с изискванията на Регламента и приложимите правила за защита на личните данни и се задължава да осигурява защита на правата на Субектите на данни. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД е взел подходящи мерки срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните данни. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД се ангажира, персоналът, който ще има достъп до личните данни, да е поел ангажимент за поверителност и да е преминал встъпителен и ще преминава регулярни обучения по обработване и защита на личните данни, съобразени с конкретните дейности по обработване и конкретните рискове, свързани с обработването на лични данни. "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД се ангажира да спазва задължението си за уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни, както и да спазва задължението си за съобщаване на Субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни, както и да води и поддържа регистър на всички обработващи лични данни в съответствие с изискванията на Регламента. 

3.7. Заявката/регистрацията за участие в играта, може да се подаде в периода 01.06. 2019 г.- 30.10.2019 г. от  лице, закупило необходимия брой продукти с търговска марка “Vitamix”, с които може да се участва лоялната програма.  За целите на регистрацията на участието и проверка на достоверността на покупката чрез предоставяне на касовата бележка, е необходимо участникът да попълни лоялната карта с цялата необходима информация, да прикачи снимка/и на касовите бележки от закупуването му/им, като текстът на касовата бележка следва да е четим. Участникът заявява участие, като се регистрира на официалния сайт www.vitamix.care чрез формата за регистрация, с две имена - собствено и фамилно име, адрес и телефон и e-mail за контакт, необходими за изпращане на наградата. Непълнолетните участници се представляват при подаване на заявките за участие от своите законни представители.

3.8. Всяка направена регистрация за участие в "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд" дава право на 1 (едно) участие в томболата за спечелване на СПА уикенд. Всяка една изпратена касова бележка /или касови бележки/, която удостоверява направена покупка на 3 продукта от марката Vitamix дава право на спечелване на 1 (един) продукт по избор като награда. Всички регистрации трябва да бъдат получени до 23:59 часа на посочената дата за край на Лоялната програма, за да бъдат допуснати до участие.

3.10. Участникът е длъжен да прикачи касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участва в Лоялната програма.

3.11. Всяка една направена регистрация с изпратени касови бележки подлежи на проверка от страна на организатора "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД относно автентичност и/или четливост на касовата бележка, относно еднократното използване на касовата бележка в игрите на Лоялната програма и изпълнение на другите условия за участие в Лоялната програма. Участникът се уведомява на посочения имейл за констатираните  нарушения в условията за участие в Лоялната програма, поради което няма право да получи заявения като награда продукт. Условие за получаване на награда от Лоялната програма е даване на съгласие от участника за обработване на личните му данни при условията  на пункт 3.5. от Правилата и приемане на официалните правила на Лоялната програма в съответствие с пункт 3.4 от настоящите Правила.

3.12. След установяване от организатора, че са налице предпоставките за участие във всяка една от игрите на Лоялната програма, на участника се  изпраща имейл-отговор, с който той се информира за изпращането на избраният от него продукт.

3.13. Наградата се предава на участника срещу представяне на оригинал на касовите бележки за закупуването на продуктите, снимка на които е приложено към заявлението за участие.

3.14. Организаторът не отговаря за неизпратена или неполучена от участника награда поради липса или некоректно посочен адрес за доставка, липса или некоректно посочен телефон или адрес на електронната поща, които не позволяват осъществяването на контакт с участника.

4. СРОКОВЕ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА.  СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА  ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1 Лоялната програма се провежда в периода 01.06.2019г.- 30.10.2019г., през който период всяко лице, закупило съответния брой продукти от марката “Vitamix”, може да заяви участие на официалния сайт на марката Vitamix – www.vitamix.care.

4.2. Организаторът изпраща като награда избран от участника артикул от търговската марка “Vitamix” , в срок от 14 дни след получаване от участника на изпратения имейл в съответствие с разпоредбата на пункт 3.12.

4.3. На двете посочени в настоящите Правила дати, Организаторът ще организира томбола, в рамките на която ще бъдат изтеглени на случаен принцип по трима измежду всички Участници в играта "Лоялна програма 3+1 продукт подарък и участие в томбола за СПА уикенд", регистрирали се за участие в играта до извършване на съответното теглене, които ще получат наградите ваучери за СПА уикенд.

4.4. При всяко от двете тегления Организаторът ще изтегли по три  Участника, които ще получат Награда – СПА уикенд, както и по 9 /девет/ резервни Участника в случай, че някои от спечелилите Участници откаже получаването на Награда или не може да бъде уведомен в срок за получаването на наградата.

4.5. Уведомяването на печелившите Участници ще бъде извършено на посочените телефони или имейл при подаване на заявката/регистрацията за участие.

4.6. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или по имейл на посочения от тях телефон или имейл. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон за контакти за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници.

4.7. Ако организаторът не успее да се свърже с печелившия участник на посочения от него телефон в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след тегленето и обявяване на печелившите участници,  организаторът пази наградата още 10 (десет) календарни дни. Ако не се свърже с организатора по телефон или имейл в посочените по-горе срок от 24 дни след всяко от двете тегления на томболата, спечелилият участник губи правото да получи наградата. В този случай организаторът предоставя наградата на следващия по ред изтеглен резервен печеливш участник. В случай че организаторът не успее да се свърже с резервния печеливш участник на посочения от него телефон или имейл в рамките на 2 (два) календарни дни, наградата се предоставя на следващата по ред изтеглена резерва.

4.8. Наградите ще бъдат изпратени от Организатора до спечелилите участници в сроковете, съгласно настоящите Правила,  с куриер или по друг, договорен с участника начин. Изпращането на наградите до адрес на територията на Република България, е за сметка на Организатора.

4.9. Участникът няма право да получи паричната равностойност на Наградите, раздавани в рамките на Лоялната програма. Участникът няма право на друго обезщетение или компенсация за неизползвана награда или част от нея.

5. СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

5.1. При заявяване/регистриране на участие в лоялната програма Участникът доброволно предоставя информация, включително лични данни (в т.ч. имена, телефон, адрес e-mail), като дава своето свободно изразено и информирано съгласие Организаторът да обработва предоставените от Участника данни в съответствие с приложимото българско законодателство и за целите на участието му в Лоялната програма и при условията на настоящите Правила.

5.2. Предоставянето на данни от страна на Участника е доброволно. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в изрично изброените от закона случаи.

5.3. Със заявяване/регистриране на участие в Лоялната програма по реда, посочен в настоящите Правила, всеки участник заявява своето изрично информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства от Организатора и за бъдат използвани от организатора при условиятна на чл. 3.5 от настоящите Правила.

5.4. Участникът може по всяко време да поиска да му бъде предоставена информация за и достъп до неговите личните данни, съхранявани от Организатора, както и да заяви промяна, заличаване и блокиране на всякакви неверни данни.

6. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

6.1. Участник в Лоялната програма може да се откаже от участие във всеки един момент. Същият може да изяви желанието си с подаването на искане за отказ в свободен текст до Организатора.

7. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

7.1. Ако Организаторът има основания да смята, че Участник е нарушил Правилата, Организаторът има право, по своя преценка, да му предостави възможност да представи своето становище по случая или незабавно да го информира за отстраняването му от участие в Лоялната програма.

7.2. Решенията на Организатора по отношение на евентуални дисквалификации на Участници от участие в Лоялната програма са окончателни. Организаторът своевременно уведомява Участника за своето решение. За действията и решението на Организатора във връзка с дисквалификацията , се съставя протокол.

8. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

8.1. При постъпване на оплаквания във връзка с Лоялната програма, Организаторът предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването, като информира подалия оплакването Участник за това.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящите Правила са обявени на сайта www.vitamix.care и на  Официалната Facebook страница @vitamix.care.

9.2. Съгласието с Правилата на Лоялната програма е необходимо условие за участие в Лоялната програма. Със заявяване на участието си в Лоялната програма по начина, определен в чл. 3.4., Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Правилата. Организаторът не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни.

9.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 3 (три) дни от датата на публикуването им сайта www.vitamix.care и на Официалната Facebook страница на марката Vitamix е @Vitamix.care. Участникът е задължен да следи периодично уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Лоялната програма.

9.4. Организаторът може да прави промени в Наградите едностранно, в случай на недостиг на количество/асортимент или при други обстоятелства извън негов контрол. В този случай, промяната се публикува своевременно на Официалната Facebook страница на марката “ Vitamix” @Vitamix.care при условията на предходния чл. 9.3 от Правилата и Органзаторът предприема всички разумни мерки за замяната на съответната Награда с равностойна такава, според преценката на Организатора.

9.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги и за възникнали дефекти по раздадените предметни награди, както и за изпълнение от Участниците на задължения, произтичащи от закона, свързани с деклариране на доходи във връзка с наградата, заплащане на данъци и др.

9.6. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна, неточна или подвеждаща информация.

9.7. Организаторът не поема отговорност в случаите на пълна или частична загуба на данни, което може да доведе до загуба на информация за участия, записвания, закъснения или непълнота.

9.8. Организаторът не поема отговорност или задължения за: дефектно или неуспешно предаване на изпратените данни по пощата.

9.9. С участието си в Лоялната програма, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата "@Vitamix.care". С участието си в Лоялната програма, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Лоялната програма.

9.10. В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на провеждане на Лоялната програма, Организаторът има право да прекрати Лоялната програма, да замени наградите с други или да не предостави наградите, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.

9.11. По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторът има право да прекрати Лоялната програма, да замени наградите с други или да не предостави наградите, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.

9.12. Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.

9.13. Настоящите Правила и условията за участие в Лоялната програма съответстват на изискванията на приложимото законодателство и са съобразени с възприетите от Комисията за защита на конкуренцията критерии по чл. 36 от ЗЗК