Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 15 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Спечели с Bionike и Ремедиум!


Дата: 02 Мар 2020

Спечели с Bionike и Ремедиум!

Официални правила на кампанията

01 Март 2020 г., 00:00 часа – 31 Март 2020 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

Организаторът на Промоционалната кампания “Спечели с Bionike и Ремедиум!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или "Кампанията”) е "Аптеки Ремедиум" ООД  с ЕИК: 200503306 със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1111,р-н Слатина, ул.Гео Милев №35, ет.партер. Изпълнител на кампанията е "Аптеки Ремедиум" ООД  с ЕИК: 200503306 със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1111,р-н Слатина, ул.Гео Милев №35, ет.партер.

 

 

 

Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.remedium.bg.

Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 01 Март 2020 г. – 31 Март2020 г., включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").

Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.

Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България – във всички физически обекти на Аптеки Ремедиум. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост "Участник"), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. навършило е 18 години;

3.1.2. закупило е минимум 2 (два) от участващите в Кампанията продукти с марката Bionike и покупката е направена от търговски обекти на "Аптеки Ремедиум";

3.1.3. попълнило е коректно и е пуснало талон за участие в промо кутията, налична във всеки един търговски обект на Аптеки Ремедиум след касова зона;

3.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;

3.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

3.1.6. не е лице, свързано с Организатора или ангажирано с изпълнението на кампанията.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.

3.2.1. Под “пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи едновременнo от търговски обект на „Аптеки Ремедиум“ минимум 2 (два) продукта от марката Bionike. За едновременна покупка се приема присъствието в един касов бон на минимум 2 (два) продукта.

4.1.2. Участващите в Кампанията продукти са: всички продукти с търговска марка Bionike, налични в търговските обекти на Аптеки Ремедиум.

4.1.3. Да попълни съответния талон за участие в играта, който ще му бъде предоставен от служител на Аптеки Ремедиум на касова зона във всички търговски обекти на Аптеки Ремедиум при направена покупка според т. 4.1.1. На талона за участие да попълни празните полета, които включват следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

4.1.4. С попълването на талона за участие и маркирането със знак „х“ или “v” на полето след „телефон“ участникът декларира, че е запознат и приема Общите условия на Кампанията  и дава съгласието си личните му данни да бъдат събирани и обработвани само за целите на настоящата Кампания.

4.1.5. Към попълнения талон за участие в играта задължително трябва да е прикрепено и копие на касовия бон, удостоверяващ едновременната покупка на 2 (два) продукта на Bionike. Копие на касовия бон ще бъде предоставено веднага след извършването на покупката от съответния обект на Аптеки Ремедиум.

4.1.6. Попълнения талон за участие с прикрепено към него копие на касовия бон трябва да бъдат пуснати в промо кутията на Bionike. По 1 брой промо кутия ще е налична във всеки обект на Аптеки Ремедиум, след касова зона за периода на Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.remedium.bg.

 

 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 1 брой  (един) брой награди – KRUPS KP 110831

*Посочените на рекламните материали на Кампанията изображения на награда са с илюстративен характер.

5.1.2. Всички валидни талони за участие, с прикрепено валидно копие на касов бон по условията в т.4., пуснати в промо кутиите на Bionike през промоционалния период на Кампанията ще бъдат включени в тегленето на наградите.

 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип на 05 Февруари 2020г. в гр. София в присъствието на нотариус.

6.2. Тегленето на наградите ще се извърши от независима комисия в офиса на Изпълнителя на кампанията – Аптеки Ремедиум ЕООД.

6.2.1. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу един валиден талон за участие с прикрепено към него копие на касов бон според условията в т.4.

6.3. Печелившите ще бъдат обявени на www.remedium.bg до 07 Февруари 2020 г.

6.4. За тегленeто на томболата за награди ще бъдат определeни и 5 (пет) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят печелившия участник

6.5. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи наградата, съгласно условията на настоящите Правила.

6.6. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и наградата остане нераздадена от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и наградата няма да бъде дадена.

 

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Аптеки Ремедиум, ангажирани за тегленето, уведомяването и доставката на наградите от Организатора, се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на тегленето на телефонния номер, посочен в талона за участие в Кампанията.

7.2. В случай, че спечелилият награда участник не може да бъде открит по телефона, той ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

7.3. Ако спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора и Изпълнителя причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този слуай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

7.4. Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Аптеки Ремедиум се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

7.6. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е  "Аптеки Ремедиум е в ролята си на Обработващ.
8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, необходима при попълването на талон за участие e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието в Кампанията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях.
Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:

● организиране и провеждане на Кампанията;

● определяне и валидиране на печелившите;

● присъждането на наградите.
8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени в рамките на 60 дни след края на Кампанията, като те няма да се предоставят (прехвърлят) на трети лица и няма да се използват за никакви други цели до тяхното унищожаване, с изключение на участието в Кампанията.
8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени. Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител, предаване и получаване на наградата.
8.5. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.
8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефонен номер ще бъдат публикувани на www.remedium.bg в срока определен за обявяване на печелившите.
8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:

● правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;

● правото да изискват достъп до личните си данни;

● правото да изискват корекции на личните си данни;

● правото да изискват изтриване на личните им данни;

● правото да се ограничи обработването на данните им;

● правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не предвиждат друго;

● правото на преносимост на данните;

● правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: София, 1407, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.

 

 

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.

10.2 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

10.3. В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.

10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са попълнили и подали на талона за участие в Кампанията невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.

10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са попълнили и подали на талона за участие в Кампанията - неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират,  за да получат наградата си.