Виж
количката

0

ТИОГАМА ТБ 600МГ 30БР

Код: 007366 
тегло: 0.020 кг
(5 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Thiogamma® 600 oral
600 mg film-coated tablets


Тиогамма® 600 орал
600 mg филмирани таблетки


Активно вещество в една филмирана таблетка: тиоктова киселина 600 mg. INN: Тиоктова киселина (Thiociic acid)


Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да запомнете употребата на този лекарствен продукт
• Запазете тази листовка, Може да пожелаете да имате нужда да я прочетете отново.
• В случай, че имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
• Този лекарствен продукт е предписан лично за Вас, Не го преотстъпвайте на други хора. Той може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Тиогамма 600 орал и за какво се използва
2. Преди да приемете Тиогамма 600 орал
3. Как да приемате Тиогамма 600 орал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тиогамма 600 орал
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИОГАММА 600 ОРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Субстанция или терапевтична група
Тиоктовата (алфа-липоева) киселина, активното вещество в Тиогамма 600 орал, е субстанция, която се образува при обмяната на веществата при висшите организми и повлиява определени обменни процеси в тялото. Освен това, тиоктовата киселина притежава антиоксидантни свойства.


Области на приложение:
Сетивни нарушения при диабетна полнневропатия (сетивни нервни увреждания,които са предизвикани от диабет).


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТИОГАММА 600 ОРАЛ
He приемайте Тиогамма 600 орал:
Ако имате свръхчувствителност (алергия) към тиоктова (алфа-липоева) киселина или към някое от помощните вещества на Тиогамма 600 орал.


Обърнете специално внимание при употребата на Тиогамма 600 орал
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/прилагате или наскоро сте приемали/прилагали и други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта.


Прием на други лекарствени продукти
Моля, имайте предвид, че тези данни важат и за медикаменти, чийто прием е приключил неотдавна.
Не е изключено, Тиогамма 600 орал да предизвика намаляване ефекта на цисплатината (химиотерапевтичен лекарствен продукт) при едновременна употреба.
Тиоктовата (алфа-липоевата) киселина е метален хелатор и по тази причина не трябва да се прилага едновременно с метални съединения (например желязо- и магнезий-съдържащи лекарствени продукти, млечни хранителни продукти - поради съдържание на калций). Ако цялата дневна доза Тиогамма 600 орал се приеме 30 минути преди закуска, железните и магнезиевите препарати може да се приемат на обяд или следобед.
Хипогликемичният ефект на антидиабетните средства (инсулин и други лекарствени продукти за лечение на диабет) може да бъде увеличен. По тази причина е необходимо внимателно проследяване на нивата на кръвната захар, особенно в началната фаза на терапията с Тиогамма 600 орал. В единични случаи, с цел да се избегнат симптомите на хипогликемия, може да се окаже необходимо по лекарско указание да се намали инсулиновата дозировка или дозата на пероралните антидиабетни продукти.


Прием на Тиогамма 600 орал с храни и напитки
Редовната употреба на алкохол представлява значителен рисков фактор за развитието и прогресията на нервни увреждания и следователно може да компроментира успеха на лечението с Тиогамма 600 орал. По принцип, на пациентите с диабетна полиневропатия се препоръчва да избягват употребата на алкохол. Това се отнася и за времето, в което не се провежда терапевтичен курс.


Бременност и кърмене
Според принципите на фармакотерапията, през периодите на бременност и кърмене, лекарствените продукти се употребяват едва след внимателна оценка на рисковете и ползите от лечението.
Тъй като не е налична информация за този период в тази пациентска група, то терапия с тиоктова (алфа-липоева) киселина при бременни и кърмачки трябва да се провежда само след внимателна лекарска преценка и наблюдение от страна на лекуващия лекар. Специалните експериментални проучвания върху животни не са показали нарушения на фертилитета или в развитието на ембриона.


Какво да се има предвид при лактация (кърмене)?
Не е известно тиоктовата (алфа-липоевата) киселина да преминава в майчиното мляко. Употребата по време на кърмене по принцип трябва да бъде избягвана.


Деца и юноши (под 18 години)
При деца и юноши не трябва да се провежда лечение с Тиогамма 600 орал, поради липса на клиничен опит в тази възрастова група.


Шофиране и работа с машини
Тиогамма 600 орал не повлиява способността за шофиране и работа с машини.


Важна информация относно някои от съставките на Тиогамма 600 орал
Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Ви е известно, че имате непоносимост към някои видове захари, трябва да приемате Тиогамма 600 орал само след предварителна консултация с Вашия лекар.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТИОГАММА 600 ОРАЛ
Винаги трябва да приемате Тиогамма 600 орал строго според указанията, дадени Ви от Вашия лекар. Моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако в нещо не сте съвсем сигурни.
Следващата информация за Тиогамма 600 орал можете да вземете под внимание само, ако Вашият лекар не е предписал нещо различно. Моля следвайте инструкциите за употреба и предписанията на Вашия лекар! В противен случай Тиогамма 600 орал няма да има желания лечебен ефект.


Начин на приложение
За перорално приложение
В случай, че не е предписано друго, дневната доза се състои от 1 филмирана таблетка Тиогамма 600 орал (съдържаща 600 mg тиоктова киселина), която се приема приблизително 30 минути преди първото хранене за деня.
Филмираните таблетки Тиогамма 600 орал трябва да се приемат цели и с достатъчно количество течност. Приемайте таблетките на гладно, тъй като едновременният прием с храна може да попречи на резорбцията (усвояването). Във връзка с това е важно, пациенти с удължено време за изпразване на стомаха да приемат таблетките сутрин, 30 минути преди закуска.


Продължителност на приема
Тъй като диабетната полиневропатия е хронично заболяване, възможно е да се наложи постоянно провеждане на терапия с Тиогамма 600 орал. Лекуващият лекар решава това в зависимост от случая.


Ако сте приели повече от необходимата доза Тиогамма 600 орал
При предозиране е възможно да се проявят: гадене, повръщане и главоболие.
В единични случаи, при прием на повече от 10 g тиоктова (алфа-липоева) киселина, особенно с консумиране и на голямо количество алкохол, са описани сериозни, а понякога и животозастрашаващи токсични симптоми (като например; генерализирани припадъци, нарушения в киселинно-алкалното равновесие с проява на лактатна цидоза, сериозни нарушения в кръвосъсирването).
Затова в случай дори на съмнение за значително предозиране с Тиогамма 600 орал (например: повече от 10 филмирани таблетки тиоктова киселина от 600 mg и повече от 50 mg/kg телесно тегло при деца) трябва да се извърши незабавна хоспитализация и да започнат процедури съгласно общите принципи за лечение на интоксикация (например: предизвикване на повръщане, стомашни промивки, активен въглен, и т.н.). Лечението на възможните симптоми на интоксикация трябва да е в съответствие с принципите на модерното интензивно лечение и да е симптоматично.


Ако сте пропуснали да приемете Тиогамма 600 орал
Ако забравите да приемете доза, не удвоявайте приема на Тиогамма 600 орал, за да компенсирате пропуснатата таблетка.
Продължете приема на таблетките Тиогамма 600 орал, както Ви е предписан от Вашия лекар и се постарайте в бъдеще да приемате препарата редовно.


Ако сте спрели приема на Тиогамма 600 орал
Няма специални предпазни указания.
За да бъде успешна терапията с Тиогамма 600 орал, трябва да приемате препарата колкото е възможно по-редовно. Ако прекъснете, или желаете да преустановите преждевременно лечението ,моля, говорете за това с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт моля, запитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарствени продукти, Тиогамма 600 орал може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че те не се проявяват задължително при всеки пациент.


При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:
Много чести: повече от 1 на 10 лекувани
Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани
Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани
Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани
Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи


Значителни нежелани лекарствени реакции или симптоми, на които трябва да обърнете внимание и мерките, които трябва да предприемете, ако сте засегнати:
Ако сте повлияни от която и да е от следните нежелани лекарствени реакции, моля, спрете приема на Тиогамма 600 орал и се консултирайте с вашия лекар възможно най-скоро.
Описани са изолирани случаи на стомашно-чревни симптоми като: гадене, повръщане стомашно- чревни болки и диария.
Могат да се появат единични случаи на алергични реакции като: кожен обрив, уртикария и сърбеж.
Поради подобреното усвояване на глюкоза, в единични случаи може да се наблюдава спад в нивото на кръвната захар. Наблюдавани са подобни на хипогликемия симптоми като: световъртеж, обилно изпотяване, главоболие, и променена зрителна перцепция.


При първи признаци на реакция на свръхчувствителност, приемът на лекарствения продукт трябва да бъде спрян и незабавно да се потърси лекарска помощ.
Ако наблюдавате някои от описаните по-горе симптоми, спрете приема на Тиогамма 600 орал и информирайте Вашия лекар, Той ще прецени степента на тежест на реакциите, какви мерки да бъдат предприети срещу тях и дали изобщо е необходимо да се предприемат мерки.
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако някои от изброените нежелани лекарствени реакции предизвикат значителни затруднения или ако забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в информационната листовка за пациента.


5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТИОГАММА 600 ОРАЛ
Съхранявайте лекарствения продукт грижливо, на място недостъпно за деца!
Срокът на годност е изписан върху блистера и върху картонената опаковка. Продължителността на срока е до последния ден от посочения месец.
Не използвайте този лекарствения продукт след изтичане на указания срок на годност!


Условия за съхранение:
Да съхранява при температура под 25° С.
Да се пази от светлина.


6, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Тиогамма 600 орал
- Активно вещество: тиоктова киселина. Една филмирана таблетка съдържа 600 mg тиоктова киселина.
- Помощни вещества:
Метилхидроксипропил целулоза, натрий карбоксиметилцелулоза, диметикон, лактоза, магнезиев стеарат (Ph. Eur.), макрогол 6000, талк, натриев додецил сулфат, микрокристална целулоза и високо дисперсен силициев диоксид.

Не съдържа глутен, съдържа лактоза.


Указание за диабетици:
Една филмирана таблетка съдържа по малко от 0,0041 хлебни единици.


Как изглежда Тиогамма 600 орал и какво съдържа опаковката
Жълти филмирани таблетки с делителна черта от двете страни на таблетката.
Опаковки по 30,60 и 100 филмирани таблетки. Възможно е не всички опаковки да са в продажба на пазара.


Притежател на разрешението за употреба:
Worwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Strasse 7
71034 Boblingen
Германия
Тел.: +49 (0)7031-6204-0
Факс: +49 (0)7031-6204-31


Производители
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstr. 1
29439 Luchow
Германия
и
Dragenopharm Apotheker Puschl Gmbh
Gollstrabe 1
84529 Tittmoning, Германия


Дата на последно одобрение па листовката:
Септември 2009


За информация на нашите нациенти:
При много диабетици, е възможно да настъпят нарушения в метаболизма на нервните клетки в резултат от неорганични причини и това да предизвиква неприятни сетивни симптоми. Типични симптоми са: изтръпване, усещане като от пробождания с иглички, чувство за „мъхестост" парене в ходилата, „неспокойни" крака и изтръпване. Тези симптоми засягат предимно долните крайници (краката).
Тиогамма 600 орал се използва за борба с тези сетивни оплаквания.
Тиогамма 600 орал съдържа активната субстанция тиоктова (алфа-липоева) киселина ,която се произвежда и в организма. Тя е съставна част на важни ензимни комплекси ,като например биокатализатори, които са незаменими за нормалното енергийно функциониране и особено за метабол
изма на захарите.

Другите също купуват

Всичко от Woerwag Pharma