Виж
количката

0

Ентресто 49/51 мг х28 филмирани таблетки

Код: 030516 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки<br />
Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки<br />
Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">сакубитрил / валсартан<br />
(sacubitril/valsartan)</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Прочетете внимателно цялата <u><strong><a href="/userfiles/editor/file/161019133301entresto-kratka-harakteristika.pdf" target="_blank"><span style="color:#0000CD;">листовка</span></a></strong></u>, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.<br />
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.<br />
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.<br />
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.<br />
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Какво съдържа тази листовка<br />
1. Какво представлява Entresto и за какво се използва<br />
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Entresto<br />
3. Как да приемате Entresto<br />
4. Възможни нежелани реакции<br />
5. Как да съхранявате Entresto<br />
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1. Какво представлява Entresto и за какво се използва</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto е лекарство, известно като ангиотензин рецепторен неприлизинов инхибитор. Разпада се на две активни вещества сакубитрил и валсартан.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto се използва за лечение на определен вид хронична сърдечна недостатъчност при възрастни.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Този вид сърдечна недостатъчност възниква, когато сърцето е слабо и не може да изпомпва достатъчно кръв към белите дробове и другите части на тялото. Най-честите симптоми на сърдечна недостатъчност са задух, умора, отпадналост и отоци на глезените.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Entresto</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Не приемайте Entresto:<br />
• ако сте алергични към сакубитрил, валсартан или към някое от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако мислите, че може да сте алергични към някоя съставка на това лекарство, говорете с Вашия лекар, преди да приемете Entresto;<br />
• ако приемате друг вид лекарство, наречено инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE инхибитор) (например еналаприл, лизиноприл или рамиприл). ACE инхибиторите се използват за лечение на високо кръвно налягане или сърдечна недостатъчност. Ако приемате ACE инхибитор, изчакайте 36 часа, след като сте приели последната доза, преди да започнете да приемате Entresto (вижте „Други лекарства и Entresto“);<br />
• ако Вие или член на Вашето семейство някога сте имали реакция, наречена ангиоедем (оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднено дишане), докато сте приемали ACE инхибитор или ангиотензин рецепторен блокер (АРБ) (като валсартан, телмисартан или ирбесартан);<br />
• ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен (вижте „Други лекарства и Entresto“);<br />
• ако имате тежко чернодробно заболяване;<br />
• ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е също така да избягвате това лекарство и при ранна бременност, вижте „Бременност и кърмене“).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, не приемайте Entresto и говорете с Вашия лекар.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Предупреждения и предпазни мерки<br />
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Entresto:<br />
• ако провеждате лечение с ангиотензин рецепторен блокер (АРБ) или алискирен (вижте „Не приемайте Entresto“);<br />
• ако някога сте имали ангиоедем (оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднено дишане) (вижте „Не приемайте Entresto“ и точка 4 „Възможни нежелани реакции“);<br />
• ако имате ниско кръвно налягане или ако приемате други лекарства за понижаване на кръвното налягане (например диуретик), или ако имате повръщане или диария, особено ако сте на възраст 65 години или повече, или ако имате бъбречно заболяване и ниско кръвно налягане;<br />
• ако имате тежко бъбречно заболяване;<br />
• ако страдате от дехидратация;<br />
• ако бъбречната Ви артерия е стеснена;<br />
• ако имате чернодробно заболяване.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Вашият лекар може редовно да проверява нивото на калия в кръвта Ви по време на лечението с Entresto.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Entresto.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Деца и юноши<br />
Това лекарство не бива да се прилага при деца (на възраст под 18 години). Причината за това е, че не е проучвано в тази възрастова група.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Други лекарства и Entresto<br />
Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Може да е необходимо да промените дозата, да предприемете други предпазни мерки или дори да спрете приема на едното лекарство. Това е особено важно за следните лекарства:<br />
• ACE инхибитори. Не приемайте Entresto с ACE инхибитори. Ако приемате ACE инхибитор, изчакайте 36 часа след приема на последната доза на ACE инхибитора, преди да започнете да приемате Entresto (вижте „Не приемайте Entresto“). Ако спрете приема на Entresto, изчакайте 36 часа след приема на последната доза Entresto, преди да започнете приема на ACE инхибитор;<br />
• други лекарства, които се използват за лечение на сърдечна недостатъчност или понижаване на кръвното налягане, като например ангиотензин рецепторен блокер или алискирен (вижте „Не приемайте Entresto“);<br />
• някои лекарства, наречени статини, които се използват за понижаване на нивото на високия холестерол (например аторвастатин);<br />
• силденафил, лекарство, което се използва за лечение на еректилна дисфункция или белодробна хипертония;<br />
• лекарства, които повишават нивото на калия в кръвта. Това включва калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, калий-съхраняващи лекарства и хепарин;<br />
• болкоуспокояващи, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (Cox-2 инхибитори). Ако приемате някое от лекарствата, изброени по-горе, Вашият лекар може да поиска да провери бъбречната Ви функция при започване или коригиране на лечението (вижте „Предупреждения и предпазни мерки“);<br />
• литий, лекарство, което се използва за лечение на някои видове психични заболявания;<br />
• фуроземид, лекарство, което принадлежи към група лекарства, известни като диуретици, които се използват да повишат количеството на отделената урина;<br />
• нитроглицерин, лекарство, което се използва за лечение на стенокардия;<br />
• някои видове антибиотици (групата на рифамицините), циклоспорин (използва се за предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи) или противовирусни средства, като ритонавир (използва се за лечение на ХИВ / СПИН);<br />
• метформин, лекарство, което се използва за лечение на диабет.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Entresto.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Бременност и кърмене<br />
Бременност<br />
Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на това лекарство, преди да забременеете или възможно най-скоро, след като разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Entresto. Това лекарство не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема след 3-я месец на бременността, тъй като може да предизвика сериозно увреждане на плода, ако се приема след третия месец на бременността.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Кърмене<br />
Entresto не се препоръчва при майки кърмачки. Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или ако смятате да започнете да кърмите.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Шофиране и работа с машини<br />
Преди да шофирате, използвате инструменти или работите с машини, или извършвате други дейности, които изискват концентрация, уверете се, че сте наясно, как Ви влияе Entresto. Ако се чувствате замаяни или много уморени по време на приема на това лекарство, не шофирайте, не карайте колело и не използвайте инструменти или машини.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3. Как да приемате Entresto</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Обичайно ще започнете с прием на 24 mg/26 mg или 49 mg/51 mg два пъти дневно (една таблетка сутрин и една таблетка вечер). Вашият лекар ще реши каква точно ще е Вашата начална доза въз основа на лекарствата, които сте приемали преди това. След това Вашият лекар ще коригира дозата Ви в зависимост от това как се повлиявате от лечението, докато не се установи най-добрата за Вас доза.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Обичайната препоръчителна прицелна доза е 97 mg/103 mg два пъти дневно (една таблетка сутрин и една таблетка вечер).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Пациентите, приемащи Entresto, могат да получат ниско кръвно налягане (замаяност, световъртеж), високо ниво на калия в кръвта (което ще бъде установено при кръвните изследвания, назначени от Вашия лекар) или намалена бъбречна функция. Ако това се случи, е възможно Вашият лекар да намали дозата на другите лекарства, които приемате, временно да намали дозата на Entresto или изцяло да спре лечението с Entresto.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Гълтайте таблетките с чаша вода. Можете да приемате Entresto със или без храна.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако сте приели повече от необходимата доза Entresto<br />
Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Entresto или ако някой друг е приел Вашите таблетки, се свържете незабавно с Вашия лекар. Ако имате силна замаяност и/или прималяване, информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-бързо и легнете.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако сте пропуснали да приемете Entresto<br />
Препоръчително е да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден. Ако сте пропуснали да приемете една доза, просто трябва да приемете следващата в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако сте спрели приема на Entresto<br />
Спирането на лечението с Entresto може да влоши Вашето състояние. Не спирайте приема на лекарството, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">4. Възможни нежелани реакции</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни.<br />
• Спрете приема на Entresto и потърсете незабавно медицинска помощ, ако забележите някой от следните симптоми: оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, които могат да предизвикат затруднено дишане или преглъщане. Това може да са признаци на ангиоедем (нечеста нежелана реакция, която може да засегне до 1 на 100 души).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Други възможни нежелани реакции:<br />
Ако някоя от описаните по-долу нежелани реакции стане сериозна, информирайте Вашия лекар или фармацевт.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):<br />
• ниско кръвно налягане (замаяност, световъртеж);<br />
• високо ниво на калий в кръвта (установено при кръвно изследване);<br />
• намалена бъбречна функция (бъбречно увреждане).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):<br />
• кашлица;<br />
• замаяност;<br />
• диария;<br />
• понижен брой на червените кръвни клетки (установен при изследване на кръвта);<br />
• умора;<br />
• (остра) бъбречна недостатъчност (тежка степен на бъбречно увреждане);<br />
• ниско ниво на калия в кръвта (установено при кръвно изследване);<br />
• главоболие;<br />
• прималяване;<br />
• слабост;<br />
• гадене;<br />
• ниско кръвно налягане (замаяност, световъртеж) при преминаване от седнало или легнало в изправено положение;<br />
• гастрит (коремна болка, гадене);<br />
• световъртеж;<br />
• ниско ниво на кръвната захар (установено при изследване на кръвта).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):<br />
• алергична реакция с обрив и сърбеж;<br />
• замаяност при преминаване от седнало в изправено положение.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Съобщаване на нежелани реакции</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">5. Как да съхранявате Entresto</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Да се съхранява на място, недостъпно за деца.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:/ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.<br />
Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение.<br />
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.<br />
Не използвайте опаковка Entresto, която е повредена или показва признаци на фалшификация. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Какво съдържа Entresto<br />
• Активните вещества са: сакубитрил и валсартан.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Всяка 24 mg/26 mg филмирана таблетка съдържа 24,3 mg сакубитрил и 25,7 mg валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил- валсартан).<br />
Всяка 49 mg/51 mg филмирана таблетка съдържа 48,6 mg сакубитрил и 51,4 mg валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).<br />
Всяка 97 mg/103 mg филмирана таблетка съдържа 97,2 mg сакубитрил и 102,8 mg валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).<br />
• Другите съставки в ядрото на таблетката са микрокристална целулоза, нискозаместена хидроксипропил целулоза, кросповидон, магнезиев стеарат, талк и колоиден безводен силициев диоксид.<br />
• Обвивката на таблетките от 24 mg/26 mg и 97 mg/103 mg съдържа хипромелоза, титанов диоксид (E171), макрогол 4000, талк, червен железен оксид (E172) и черен железен оксид (E172).<br />
• Обвивката на таблетката от 49 mg/51 mg съдържа хипромелоза, титанов диоксид (E171), макрогол 4000, талк, червен железен оксид (E172) и жълт железен оксид (E172).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Как изглежда Entresto и какво съдържа опаковката</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto 24 mg/26 mg филмирани таблетки са бледовиолетови, овални таблетки, с вдлъбнато релефно означение “NVR” от едната страна и “LZ” от другата страна. Приблизителни размери на таблетката 13,1 mm x 5,2 mm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto 49 mg/51 mg филмирани таблетки са бледожълти, овални таблетки, с вдлъбнато релефно означение “NVR” от едната страна и “L1” от другата страна. Приблизителни размери на таблетката 13,1 mm x 5,2 mm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Entresto 97 mg/103 mg филмирани таблетки са светлорозови, овални таблетки, с вдлъбнато релефно означение “NVR” от едната страна и “L11” от другата страна. Приблизителни размери на таблетката 15,1 mm x 6,0 mm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Таблетките се предлагат в PVC / PVDC / алуминиеви блистери по 14, 20, 28 или 56 таблетки. Таблетките 49 mg/51 mg и 97 mg/103 mg се предлагат също и в групови опаковки по 168 таблетки (3 опаковки по 56 таблетки) или 196 таблетки (7 опаковки по 28 таблетки).</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Притежател на разрешението за употреба:<br />
Novartis Europharm Limited,<br />
Frimley Business Park,<br />
Camberley GU16 7SR,<br />
Обединено кралство.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Производител:<br />
Novartis Pharma GmbH,<br />
Roonstrasse 25 90429 Nurnberg,<br />
Германия.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:<br />
България,<br />
Novartis Pharma Services Inc.,<br />
Тел: +359 2 489 98 28.</span></span></p>