Виж
количката

0

МОНОПРИЛ ТБ 20МГ 28Б

МОНОПРИЛ ТБ 20МГ 28Б
Код: 000806 
тегло: 0.500 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

MONOPRIL 10 mg tablets
MONOPRIL 20 mg tablets
fosinopril sodium

MОНОПРИЛ 10 mg таблетки
MОНОПРИЛ 20 mg таблетки
фозиноприл натрий


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочете отново.
  • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  • Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
  • Ако някоя отнежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекарили фармацевт


В тази листовка:

1. Какво представлява Моноприл и за какво се използва
2. Преди да приемете Моноприл
3. Как да приемате Моноприл
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Моноприл
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОНОПРИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Моноприл принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори).
Моноприлсе използва за лечение на хипертония (повишено кръвно налягане).Може дасе прилага самостоятелно или в комбинация с други лекарства (напримердиуретици - лекарства, които засилват отделянето на урина).Моноприл сеизползва и за лечение на сърдечна недостатъчност в комбинация сдиуретици.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МОНОПРИЛ

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА МОНОПРИЛ?
Моноприлне трябва да се прилага при болни със свръхчувствителност къмфозиноприл или някои от неактивните съставки, както и към другиАСЕ-инхибитори.
Моноприл не трябва да се прилага по време на бременност и кърмене.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Рядкопри болни, лекувани с АСЕ-инхибитори, включително фозиноприл, може дасе появи оток, обхващащ крайниците, лицето, клепачите, устните, езика,гърлото или ларинкса. Това е потенциално опасно състояние, което налаганезабавно прекратяване на лечението с Моноприл. Поради това, акополучите оток, веднага се обърнете за съвет към лекуващия лекар. Следтакава реакция никога вече не трябва да употребявате АСЕ-инхибитори.
Акосте подложени на десенсибилизиращи процедури (намаляване начувствителността Ви към алергени), информирайте Вашия лекар за това.Необходимо е голямо внимание при лечение с Моноприл, поради опасност отживотозастрашаващи алергични реакции.
Употребата на Моноприл може дадоведе до хипотония (прекомерно понижаване на кръвното налягане). Товае по-вероятно да настъпи в началото на лечението и при болни, лекуванис диуретици и/или с ограничаване на солта в диетата, или при пациентина бъбречна диализа. При пациенти със застойна сърдечна недостатъчност,с или без бъбречна недостатъчност, лечението с АСЕ-инхибитор може дапричини силно изразена хипотония. При тези болни лечението с Моноприлтрябва да започне под строг лекарски контрол; да се следи стриктно презпървите 2 седмици от лечението и когато дозата на фозиноприл илидиуретика се увеличава.
Ако получите жълтеница докато вземате Моноприл, трябва да го спрете и веднага да се консултирате с лекуващия лекар.
Покачваненивото на серумния калий е наблюдавано при някои болни, лекувани сАКЕ-инхибитори, включително фозиноприл. Болни с риск за развитие нахиперкалиемия са тези с бъбречна недостатъчност, диабет и приемащикалий-съхраняващи диуритици, калиеви добавки и/или калий-съдържащизаместители на солта или други лекарства, свързани с повишаване насерумния калий /напр. хепарин/.
АСЕ-инхибиторите могат да засилятхипотензивния ефект на анестетиците и аналгетиците (обезболяващилекарства). Поради това ако влезете в болница, уведомете медицинскияперсонал, че вземате Моноприл. Преди операция анестезиологът трябва дазнае, че се лекувате с Моноприл.

При болни на хемодиализа,които се лекуват с АСЕ-инхибитори, не трябва да се използват диализнимембрани с висока пропускливост, поради опасност от тежки алергичниреакции. При такива пациенти трябва с внимание да се използват различнитипове диализни мембрани или различен клас на лекарства.
Когато сеизползват по време на второто и третото тримесечие на бременността,АСЕ-инхибиторите могат да увредят или да причинят дори смърт наразвиващия се плод. Когато се открие бременността, трябва да се спреприемането на Моноприл колкото е възможно по-рано.
Фозиноприл сеоткрива в кърмата. Поради потенциалната опасност от сериозни нежеланиреакции у кърмачето, трябва да се вземе решение дали да се спрекърменето или лечението с Моноприл, като се вземе предвид състояниетона майката и нуждата от това лечение.Безопасността и ефективността наМоноприл при деца не са установени. Моноприл съдържа лактоза. Не гоупотребявайте, ако имате непоносимост към лактозата.

МОЖЕ ЛИ МОНОПРИЛ ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА
Лекуващиятлекар ще Ви каже какви лекарства можете да използвате едновременно сМоноприл. Той трябва да е информиран за всички лекарства, които взематев момента или сте вземали наскоро, включително и такива, които сте сикупили сами.

Кои лекарства повлияват действието на Моноприл?
Антиациднитесредства (лекарства, които намаляват стомашната киселинност) могат данарушат абсорбцията на Моноприл. Поради това, ако се налага 3едновременното прилагане на тези лекарства, те трябва да се приематпрез интервал най-малко от 2 часа.
Има съобщения, че нестероиднитепротивовъзпалителни средства (напр. индометацин, аспирин и др.) могатда намалят ефекта на АСЕ-инхибиторите.
Болни, получаващидиуретици, особено тези, на които такова лечение е предписано отскоро,както и пациенти със силно ограничаване на солта в диетата или са надиализа, могат да получат рязко и стръмно спадане на кръвното налягане,най-често в първите часове след началната доза на Моноприл.


Действието на кои други лекарства може да се повлияе от Моноприл?
Имасъобщения за увеличени серумни нива на лития и риск от литиеватоксичност при едновременна употреба на АСЕ-инхибитори с литий. Порадитова едновременното използване на Моноприл и литий трябва да ставапредпазливо.
Калий-съхраняващите диуретици / спиронолактон,амилорид, триамтерен и другу/ или калиевите добавки, могат да увеличатриска от хиперкалемия. Затова ако Моноприл се употребява едновременно стези средства, те трябва да се дават с внимание и нивото на калия всерума да се монторира често.
Моноприл може да засили понижаванетона кръвното налягане, предизвикано при приложението на анестетици(упойващи вещества) и аналгетици (обезболяващи средства).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МОНОПРИЛ
Дозатаи продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар.Дозировката трябва да бъде индивидуална за всеки пациент. Лекарят щеследи развитието на заболяването и ще назначи дозата, която най-добресъответства на Вашето състояние.
Спазвайте точно указанията му.
Несе препоръчва приложението на Моноприл при деца и юноши. Не еопределена оптимална доза за деца от каквато и да е възраст. Нямаподходяща лекарствена форма, която да се дозира за деца, тежащипо-малко от 50kg
Препоръчваната начална доза Моноприл е 10 mg веднъждневно. Дозата се коригира в зависимост от отговора на кръвнотоналягане. Тя може постепенно да се повиши до 40 mg веднъж дневно. Акокръвното налягане не може да се контролира добре със самостоятелнотоприложение на Моноприл, лекарят може да назначи и диуретици.
АкоМоноприл се прилага при болни,-получавали вече диуретици, лечението сепровежда под строг лекарски контрол за няколко часа, докато кръвнотоналягане се стабилизира.Ако преди това сте вземали някакво друголекарство за понижаване на кръвното налягане, възможно е лекарят дареши да спре предхождащото лечение за няколко дни преди началото налечението с Моноприл.
Не е необходимо намаление на дозата при болнис увредена бъбречна или чернодробна функция или при пациенти внапреднала възраст. Опитайте се да вземате лекарството по едно и същовреме всеки ден. Ако забравите да вземете една доза, вземете я колкотое възможно по-скоро. Ако е почти време за следващата доза, вземете якакто обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Невземайте две дози едновременно.Не спирайте приема на таблетките, дориако се чувствате добре, освен ако лекарят не Ви каже.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Кактопри всички лекарства, и при Моноприл понякога се появяват нежеланиефекти. Нежеланите реакции при болни, получаващи Моноприл, обикновеноса леки и преходни както при млади, така и при болни в напредналавъзраст. Най-често съобщаваните нежелани ефекти с Моноприл сасветовъртеж, кашлица, симптоми от горните дихателни пътища,стомашно-чревни смущения, палпитации/ гръдна болка, обриви/ сърбеж,мускуло-скелетни болки/ парестезия, умора и нарушения във вкуса.
Съществуватограничени данни за безопасност при деца и юноши. Следните нежеланилекарствени реакции са наблюдавани в клинични проучвания при деца июноши на възраст между 6 и 16 години: главоболие, ниско кръвноналягане, кашлица и хиперкалемия, повишение серумни нива на креатинин,повишение серумни нива на киназа. Не е проучвано дългосрочното влияниена фозиноприл върху растежа, пубертета и общото развитие.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ, АКО ВЗЕМЕТЕ ТВЪРДЕ ГОЛЯМА ДОЗА МОНОПРИЛ?
Акослучайно погълнете много повече таблетки от обичайната доза, свържетесе с лекуващия си лекар или се обърнете към най-близката болница.Лечението при предозиране на Моноприл е симптоматично и поддържащо.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МОНОПРИЛ

Съхранявайтетаблетките в опаковката, в която са купени, при температура под 25°С.Не употребявайте таблетките след изтичане на срока на годност,обозначен върху опаковката.
Не употребявайте това лекарство, акозабележите промяна във външния му вид. Както всички лекарства,съхранявайте таблетките на недостъпни за деца места.

6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Моноприл
Моноприл се продава във вид на таблетки, съдържащи 10 mg или 20 mg от активното вещество фозиноприл.
Всякатаблетка съдържа също и някои помощни неактивни съставки, които санеобходими, за да се направи Моноприл в таблетна форма. Те са лактоза,микрокристална целулоза, кросповидон, повидон, натриев стеарил фумарат.Моноприл се продава в опаковки, съдържащи 28 таблетки.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
Bristol-Myers Squibb Kft;
1024 Budapest, Унгария