Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg х28 таблетки

5 от 5 (14 ревюта)
13.50лв.

: 050255

: 0.010

Листовка: информация за пациента

Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg таблетки
Престариум Ко старт 7 mg/5 mg таблетки
Prestarium Co start 3.5 mg/2.5mg tablets
Prestarium Co start 7 mg/5 mg tablets
периндоприл аргинин / амлодипин
(perindopril arginine / amlodipine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинската сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вж. точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Престариум Ко старт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Престариум Ко старт
3. Как да приемате Престариум Ко старт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Престариум Ко старт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Престариум Ко старт и за какво се използва
Престариум Ко старт е комбинация от две активни съставки - периндоприл и амлодипин. И двете съставки помагат за контролиране на високото Ви кръвно налягане.
Периндоприл е АСЕ (ангиотензин-конвертиращ ензим) инхибитор. Амлодипин е калциев антагонист (принадлежи към клас лекарства, който се нарича дихидропиридини). Те действат заедно, като разширяват и отпускат кръвоносните съдове, за да преминава по-лесно кръвта през тях и да може сърцето Ви по-лесно да поддържа добър кръвоток.
Престариум Ко старт се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Престариум Ко старт

Не приемайте Престариум Ко старт

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към периндоприл, или към който и да е друг АСЕ инхибитор, или към амлодипин, или към други калциеви антагонисти, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако имате тежки бъбречни проблеми;
 • ако сте получавали симптоми, като например свиркащо дишане, подуване на лицето или езика, интензивен сърбеж или тежки кожни обриви, при лечение с АСЕ инхибитори в миналото, или ако Вие или член от Вашето семейство сте получавали подобни симптоми при някакви други обстоятелства (състояние, което се нарича ангиоедем); ако имате стеснение на аортната сърдечна клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето не може да снабдява организма с достатъчно кръв) ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония);
 • ако страдате от сърдечна недостатъчност в следствие на прекаран инфаркт;
 • ако сте бременна след 3-ия месец (също така за предпочитане е Престариум Ко старт да се избягва и в ранния стадий на бременността - вж. раздела относно бременност);
 • ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен;
 • ако се подлагате на диализа или на друг вид филтриране на кръвта. В зависимост от използвания апарат Престариум Ко старт може да не е подходящ за Вас;
 • ако имате бъбречни проблеми, при които снабдяването на бъбреците Ви с кръв е намалено (стеноза на бъбречната артерия).
 • ако провеждате лечение със сакубитрил/валсартан, лекарство, използвано за лечение на сърдечна недостатъчност, (вж.“Предупреждения и предпазни мерки“ и „Други лекарства и Престариум Ко старт“).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Престариум Ко старт,ако имате хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул);

 • имате сърдечна недостатъчност;
 • имате силно повишаване на кръвното налягане (хипертонична криза);
 • имате други сърдечни проблеми; имате чернодробни проблеми;
 • имате бъбречни проблеми (включително бъбречна трансплантация);
 • имате анормапно завишени нива на хормон, наречен алдостерон, в кръвта си (първичен алдостеронизъм);
 • имате колагенно съдово заболяване (заболяване на съединителната тъкан), като например системен лупус еритематозус или склеродермия;
 • имате диабет;
 • спазвате диета с ограничен прием на готварска сол или използвате заместители на готварската сол, които съдържат калий (от съществено значение е нивото на калий в кръвта да е добре балансирано); сте в напреднала възраст и е необходимо дозата Ви да бъде повишена; приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

о ангиотензин II рецепторни блокери (ARB) (известни още като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабет;
о алискирен.

Вашият лекар може да проверява през равни интервали бъбречната функция, кръвното налягане и количеството електролити (напр. калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията под заглавието „Не приемайте Престариум Ко старт“, сте от чернокож произход, тъй като за Вас може да има по-голям риск от ангиоедем и това лекарство може да е по-слабо ефективно за понижаване на кръвното Ви налягане, отколкото при нечернокожи пациенти, рискът от ангиоедем е повишен, ако приемате някое от следните лекарства:
рацекадотрил (използван за лечение на диария);
сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори (използвани, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирани органи).
сакубитрил (наличен като фиксирана дозова комбинация с валсартан), използван за продължително лечение на сърдечна недостатъчност.

Ангиоедем:
Съобщава се за ангиоедем (тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, езика или гърлото, придружена от трудност при преглъщане или дишане) при пациенти, лекувани с АСЕ инхибитори, включително с периндоприл. Това може да се появи във всеки момент в хода на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете приема на Престариум Ко старт и да отидете незабавно на лекар. Вижте също точка 4.
Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или може да забременеете). Престариум Ко старт не се препоръчва в ранните стадии на бременността и не трябва да го приемате, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в този период (вижте точката за бременност).

Докато приемате Престариум Ко старт, уведомете Вашия лекар или медицинския персонал, ако:

 • Ви предстои обща анестезия и/или тежка хирургична операция; наскоро сте имали диария или повръщане (прилошавало Ви е);
 • Ви предстои LDL афереза (което означава отстраняване на холестерол от тялото Ви с помощта на апаратура);
 • предстои Ви да се подложите на десенситизиращо лечение за намаляване на алергичните ефекти към ужилване от пчели или оси;

Деца и юноши
Престариум Ко старт не трябва да се прилага при деца и юноши.

Други лекарства и Престариум Ко старт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Трябва да избягвате употребата на Престариум Ко старт с:

 • литий (използван за лечение на мании и депресии);
 • естрамустин (използван при лечение на рак);
 • калий-съхраняващи лекарства (напр. триамтерен, амилорид), калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол, други лекарства, които могат да повишат калия в тялото (такива като хепарин, лекарство, използване за разреждане на кръвта, триметоприм и ко-тримоксазол, познати още като триметоприм/сулфаметоксазол за лечение на инфекции);
 • алискирен (използван за лечение на високо кръвно налягане) (вижте също информацията под заглавието „Не приемайте Престариум Ко старт“ и „Предупреждения и предпазни мерки“);
 • ангиотензин II рецепторни блокери (ARB) (използвани за лечение на високо кръвно налягане) (напр. валсартан, телмисартан, ирбесартан и др.);
 • дантролен (инфузия) (използван за лечение на мускул на скованост при заболявания като множествена склероза или за лечение на злокачествена хипертермия по време на анестезия -симптомите включват много висока температура и мускул на скованост).
 • сакубитрил/валсартан (използвани за продължително лечение на сърдечна недостатъчност). Вж.точки „Не приемайте Престариум Ко старт““ и „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“.

Лечението с Престариум Ко старт може да се повлияе от други лекарства. Непременно информирайте Вашия лекар, ако приемате някои от следните лекарства, тъй като това може би изисква специални грижи:

 • други лекарства за лечение на високо кръвно налягане, включително диуретици (лекарства, които повишават количеството на образуваната в бъбреците урина);
 • лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори). Вж.точка „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“
 • нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) за облекчаване на болка или високи дози аспирин;
 • лекарства за лечение на диабет (като инсулин и глиптини);
 • лекарства за лечение на психични нарушения като депресия, тревожност, шизофрения и др. (напр. трициклични антидепресанти, антипсихотични лекарства, имипраминови антидепресанти, невролептици);
 • имуносупресори (лекарства, които намаляват защитния механизъм на тялото), използвани за лечение на автоимунни нарушения или след трансплантационна хирургия (напр. циклоспорин, такролимус);
 • алопуринол (за лечение на подагра);
 • прокаинамид (за лечение на неравномерен сърдечен ритъм);
 • вазодилатори, включително нитрати (продукти, които разширяват кръвоносните съдове); ефедрин, норадреналин или адреналин (лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок или астма);
 • баклофен, използван за лечение на мускулна скованост при някои заболявания, като например множествената склероза;
 • някои антибиотици, като рифампицин, еритромицин, кларитромицин (за инфекция, причинена от бактерия);
 • антиепилептични средства като карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон; итраконазол, кетоконазол (лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции); алфа-блокери, използвани за лечение на увеличена простата, като празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин;
 • амифостин (използван за предотвратяване или намаляване на нежеланите реакции, причинени от други лекарства или лъчетерапия, използвани за лечение на рак);
 • кортикостероиди (използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит);
 • златни соли, особено при интравенозно приложение (използват се за лечение на симптоми на ревматоиден артрит);
 • ритонавир, индинавир, нелфинавир (т.нар. протеазни инхибитори, използвани за лечение на ХИВ); калий-съхраняващи лекарства, които се използват при лечение на сърдечна недостатъчност: еплеренон и спиронолактон в дози между 12,5 mg до 50 mg дневно;
 • hypericum perforatum (жълт кантарион - билково лекарство, използвано за лечение на депресия);

Престариум Ко старт с храна и напитки
Хората, които приемат Престариум Ко старт, не трябва да консумират сок от грейпфрут и грейпфрути. Това се налага, защото грейпфрутът и сокът от грейпфрут могат да причинят повишаване на кръвните нива на активната съставка амлодипин, а това от своя страна може да доведе до непредсказуемо увеличаване на ефекта на понижаване на кръвното налягане на Престариум Ко старт.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна Гили може да забременеете! Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Престариум Ко старт преди забременяването или възможно най-скоро, след като сте узнали, че сте бременна, и ще Ви посъветва вместо Престариум Ко старт да приемате друго лекарство. Престариум Ко старт не се препоръчва в ранните стадии на бременността и не трябва да се прилага, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в периода след третия месец на бременността.

Кърмене
Установено е, че амлодипин преминава в кърмата в малки количества. Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Престариум Ко старт не се препоръчва при майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или преждевременно родено.

Шофиране и работа с машини
Престариум Ко старт може да засегне способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако таблетките Ви карат да се чувствате зле, замаяни, омаломощени или уморени или ако Ви причиняват главоболие, не шофирайте и не работете с машини и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Престариум Ко старт съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Престариум Ко старт
Винаги приемайте Престариум Ко старт точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg веднъж дневно.
Ако страдате от умерени бъбречни проблеми, Вашият лекар може да Ви посъветва в началото на лечението да приемате една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg през ден.
В зависимост от отговора Ви към лечението, при необходимост Вашият лекар може да реши да увеличи дозата Престариум Ко старт след един месец на 7 mg/5 mg веднъж дневно.
Максималната препоръчителна доза Престариум Ко старт за високо кръвно налягане е 7 mg/5 mg веднъж дневно.
За предпочитане е да приемате таблетката си по едно и също време всяка сутрин преди хранене.
Не превишавайте предписаната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Престариум Ко старт
Ако приемете твърде много таблетки, незабавно се свържете с най-близкия център за неотложна помощ или уведомете лекаря си. Най-вероятната реакция при предозиране е ниско кръвно налягане, в резултат на което може да почувствате замайване или да Ви прималее. Ако това се случи, може да Ви е от полза, ако легнете и повдигнете краката си нагоре.

Ако сте пропуснали да приемете Престариум Ко старт
Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Ако обаче сте забравили да приемете доза от Престариум Ко старт, вземете следващата доза в обичайното време. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Престариум Ко старт
Тъй като лечението с Престариум Ко старт обикновено продължава цял живот, говорете с Вашия лекар преди да спрете да приемате таблетките си.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въппреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате този лекарствен продукт и отидете незабавно на преглед при лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, която може да бъде сериозна:

 • внезапно свиркащо дишане, болка в гърдите, недостиг на въздух или затруднено дишане (бронхоспазъм) (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • подуване на клепачите, лицето или устните (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души); подуване на езика и гърлото, което причинява силно затруднено дишане (ангиоедем) (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • тежки кожни реакции, включващи интензивен кожен обрив, копривна треска, зачервяване на кожата на цялото тяло, силен сърбеж (еритема мултиформе) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), образуване на мехури, обелване и подуване на кожата (ексфолиативен дерматит) (много редки — могат да засегнат до 1 на 10 000 души), възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), токсична епидермална некролиза (С неизвестна честота) или други алергични реакции (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • силно замайване или прималяване поради ниско кръвно налягане (чести - могат да засегнат до 1 на 10 души);
 • отмаляване на ръцете или краката или проблеми в говора, което би могло да е признак за възможен инсулт (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души);
 • сърдечен удар, болка в гърдите (стенокардия) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), необичайно бърз или неритмичен сърдечен ритъм (чести — могат да засегнат до 1 на 10 души);
 • възпален панкреас, което може да причини силни коремни болки и болки в гърба, придружени от чувство за силно неразположение (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души); пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), което би могло да е признак за хепатит (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души).

Следните нежелани реакции са съобщавани при употребата на Престариум Ко старт. Ако някоя от тях Ви причинява проблеми, трябва да се свържете с лекаря си:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • прималяване, кашлица, оток (задължане на течности).

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • високи нива на калия в кръвта, които могат да причинят неритмичен сърдечен ритъм (хиперкалиемия), излишък на захар в урината (хипергликемия), умора.

Следните нежелани реакции са съобщавани при употребата на периндоприл или амлодипин и не са наблюдавани при Престариум Ко старт или са наблюдавани с по-висока честота, отколкото при Престариум Ко старт. Тези нежелани реакции могат да възникнат и при Престариум Ко старт. Ако някоя от тях Ви причинява проблеми, трябва да се свържете с лекаря си:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 човека):

 • оток (задържане на течности)

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • главоболие, сънливост (особено в началото на лечението), необичайно възприятие за вкус, изтръпване или боцкащо усещане в крайниците, световъртеж, зрителни нарушения (включително двойно виждане), тинитус (усещане на шум в ушите), палпитации (усещане за сърцебиене), зачервяване на лицето, недостиг на въздух (диспнея), коремна болка, гадене (чувство за гадене), повръщане, диспепсия или затруднено храносмилане, променен ритъм на изхождането, запек, диария, сърбеж, кожни обриви, зачервяване на кожата, пруритус, подуване на глезените, мускулни крампи, умора, слабост.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • увеличаване на броя на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), ниско ниво на натрий в кръвта (хипонатриемия), ниско ниво на захар в кръвта (хипогликемия), променливо настроение, тревожност, безсъние, депресия, нарушения на съня, синкоп, загуба на усещането за болка, треперене, васкулит (възпаление на кръвоносни съдове), ринит (запушен нос или хрема), суха уста, повишено потене, косопад, червени петна по кожата, променен цвят на кожата, образуване на групирани мехури по кожата, чувствителност към светлина, болка в гърба, болка в мускулите или ставите, нарушения при отделянето на урина, повишена нужда от уриниране нощем, повишен брой уринирания, бъбречни проблеми, импотентност, дискомфорт или нарастване на гърдите при мъже, болка в гърдите, общо чувство на неразположение, болка, увеличение или намаляване на теглото, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, падания, треска.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

 • объркване, влошаване на псориазис, високи нива на серумния билирубин, повишени нива на чернодробните ензими.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

 • промени в кръвните стойности, като по-малък брой бели и червени кръвни клетки, понижен хемоглобин, по-малък брой тромбоцити, повишена напрегнатост на мускулите, нарушения на нервите, които могат да причинят слабост, изтръпване или боцкащо усещане, еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), подуване на венците, подуване на корема (гастрит), пожълтяване на кожата (жълтеница), остра бъбречна недостатъчност.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • треперене, ригидност (скованост), скованост на лицето, забавени движения и провлачена, небалансирана походка, промяна в цвета, изтръпване и болка в пръстите на ръцете или краката (феномен на Рейно).
 • Концентрирана урина (тъмна на цвят), чувство на неразположение или неразположение, мускулни крампи, объркване и припадък, което може да се дължи на неадекватна секреция на АДХ (антидиуретичен хормон). Ако получите някой от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Съобщаване на нежелани реакиии
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
България
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. „Дамян Груев” № 8
1303, гр. София
Тел.:+359 2 8903 417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Престариум Ко старт
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
След отваряне Престариум Ко старт трябва да се използва в рамките на 10 дни за опаковките за таблетки по 10 таблетки, 30 дни за опаковките за таблетки по 28 или 30 таблетки, 50 дни за опаковките за таблетки по 50 таблетки и в рамките на 90 дни за опаковките за таблетки по 100 таблетки.
Не изхвървяйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайет Вашия лекар или фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тез опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Престариум Ко старт:

Активните вещества са периндоприл аргинин и амлодипин.
Една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg съдържа 2,378 mg периндоприл, еквивалентни на 3,5 mg периндоприл аргинин, и 3,4675 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 2,5 mg амлодипин.
Една таблетка Престариум Ко старт 7 mg/5 mg съдържа 4,756 mg периндоприл, еквивалентни на 7 mg периндоприл аргинин, и 6,935 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 5 mg амлодипин.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Е470В), микрокристална целулоза (Е460), безводен колоиден силициев диоксид (Е551).

Как изглежда Престариум Ко старт и какво съдържа опаковката:
Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg таблетки са бели кръгли таблетки с диаметър 5 mm.
Престариум Ко старт 7 mg/5 mg таблетки са бели кръгли таблетки с диаметър 6 mm, на предната страна на които е гравирано .

Таблетките Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg и Престариум Ко старт 7 mg/5 mg се предлагат в кутии по 10, 28, 30, 60 (2 опаковки за таблетки по 30 таблетки), 84 (3 опаковки за таблетки по 28), 90 (3 опаковки за таблетки по 30 таблетки), 100 (2 опаковки за таблетки от 50 таблетки), 100 или 500 (5 опаковки за таблетки по 100 таблетки) таблетки.
Сушителят се намира в запушалката на опаковките за таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex - Франция

Производител:

Servier (Ireland) Industries Ltd (SIX)
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow — Ирландия
и
Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy - Франция
и
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B
03-236 Warsaw — Полша
и
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company Site 3: H-9900,
Kormend Matyas kiraly u. 65. - Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката: 10.2019 год.

Описание

Листовка: информация за пациента

Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg таблетки
Престариум Ко старт 7 mg/5 mg таблетки
Prestarium Co start 3.5 mg/2.5mg tablets
Prestarium Co start 7 mg/5 mg tablets
периндоприл аргинин / амлодипин
(perindopril arginine / amlodipine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинската сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вж. точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Престариум Ко старт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Престариум Ко старт
3. Как да приемате Престариум Ко старт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Престариум Ко старт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Престариум Ко старт и за какво се използва
Престариум Ко старт е комбинация от две активни съставки - периндоприл и амлодипин. И двете съставки помагат за контролиране на високото Ви кръвно налягане.
Периндоприл е АСЕ (ангиотензин-конвертиращ ензим) инхибитор. Амлодипин е калциев антагонист (принадлежи към клас лекарства, който се нарича дихидропиридини). Те действат заедно, като разширяват и отпускат кръвоносните съдове, за да преминава по-лесно кръвта през тях и да може сърцето Ви по-лесно да поддържа добър кръвоток.
Престариум Ко старт се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Престариум Ко старт

Не приемайте Престариум Ко старт

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към периндоприл, или към който и да е друг АСЕ инхибитор, или към амлодипин, или към други калциеви антагонисти, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако имате тежки бъбречни проблеми;
 • ако сте получавали симптоми, като например свиркащо дишане, подуване на лицето или езика, интензивен сърбеж или тежки кожни обриви, при лечение с АСЕ инхибитори в миналото, или ако Вие или член от Вашето семейство сте получавали подобни симптоми при някакви други обстоятелства (състояние, което се нарича ангиоедем); ако имате стеснение на аортната сърдечна клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето не може да снабдява организма с достатъчно кръв) ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония);
 • ако страдате от сърдечна недостатъчност в следствие на прекаран инфаркт;
 • ако сте бременна след 3-ия месец (също така за предпочитане е Престариум Ко старт да се избягва и в ранния стадий на бременността - вж. раздела относно бременност);
 • ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен;
 • ако се подлагате на диализа или на друг вид филтриране на кръвта. В зависимост от използвания апарат Престариум Ко старт може да не е подходящ за Вас;
 • ако имате бъбречни проблеми, при които снабдяването на бъбреците Ви с кръв е намалено (стеноза на бъбречната артерия).
 • ако провеждате лечение със сакубитрил/валсартан, лекарство, използвано за лечение на сърдечна недостатъчност, (вж.“Предупреждения и предпазни мерки“ и „Други лекарства и Престариум Ко старт“).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Престариум Ко старт,ако имате хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул);

 • имате сърдечна недостатъчност;
 • имате силно повишаване на кръвното налягане (хипертонична криза);
 • имате други сърдечни проблеми; имате чернодробни проблеми;
 • имате бъбречни проблеми (включително бъбречна трансплантация);
 • имате анормапно завишени нива на хормон, наречен алдостерон, в кръвта си (първичен алдостеронизъм);
 • имате колагенно съдово заболяване (заболяване на съединителната тъкан), като например системен лупус еритематозус или склеродермия;
 • имате диабет;
 • спазвате диета с ограничен прием на готварска сол или използвате заместители на готварската сол, които съдържат калий (от съществено значение е нивото на калий в кръвта да е добре балансирано); сте в напреднала възраст и е необходимо дозата Ви да бъде повишена; приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

о ангиотензин II рецепторни блокери (ARB) (известни още като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабет;
о алискирен.

Вашият лекар може да проверява през равни интервали бъбречната функция, кръвното налягане и количеството електролити (напр. калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията под заглавието „Не приемайте Престариум Ко старт“, сте от чернокож произход, тъй като за Вас може да има по-голям риск от ангиоедем и това лекарство може да е по-слабо ефективно за понижаване на кръвното Ви налягане, отколкото при нечернокожи пациенти, рискът от ангиоедем е повишен, ако приемате някое от следните лекарства:
рацекадотрил (използван за лечение на диария);
сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори (използвани, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирани органи).
сакубитрил (наличен като фиксирана дозова комбинация с валсартан), използван за продължително лечение на сърдечна недостатъчност.

Ангиоедем:
Съобщава се за ангиоедем (тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, езика или гърлото, придружена от трудност при преглъщане или дишане) при пациенти, лекувани с АСЕ инхибитори, включително с периндоприл. Това може да се появи във всеки момент в хода на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете приема на Престариум Ко старт и да отидете незабавно на лекар. Вижте също точка 4.
Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или може да забременеете). Престариум Ко старт не се препоръчва в ранните стадии на бременността и не трябва да го приемате, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в този период (вижте точката за бременност).

Докато приемате Престариум Ко старт, уведомете Вашия лекар или медицинския персонал, ако:

 • Ви предстои обща анестезия и/или тежка хирургична операция; наскоро сте имали диария или повръщане (прилошавало Ви е);
 • Ви предстои LDL афереза (което означава отстраняване на холестерол от тялото Ви с помощта на апаратура);
 • предстои Ви да се подложите на десенситизиращо лечение за намаляване на алергичните ефекти към ужилване от пчели или оси;

Деца и юноши
Престариум Ко старт не трябва да се прилага при деца и юноши.

Други лекарства и Престариум Ко старт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Трябва да избягвате употребата на Престариум Ко старт с:

 • литий (използван за лечение на мании и депресии);
 • естрамустин (използван при лечение на рак);
 • калий-съхраняващи лекарства (напр. триамтерен, амилорид), калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол, други лекарства, които могат да повишат калия в тялото (такива като хепарин, лекарство, използване за разреждане на кръвта, триметоприм и ко-тримоксазол, познати още като триметоприм/сулфаметоксазол за лечение на инфекции);
 • алискирен (използван за лечение на високо кръвно налягане) (вижте също информацията под заглавието „Не приемайте Престариум Ко старт“ и „Предупреждения и предпазни мерки“);
 • ангиотензин II рецепторни блокери (ARB) (използвани за лечение на високо кръвно налягане) (напр. валсартан, телмисартан, ирбесартан и др.);
 • дантролен (инфузия) (използван за лечение на мускул на скованост при заболявания като множествена склероза или за лечение на злокачествена хипертермия по време на анестезия -симптомите включват много висока температура и мускул на скованост).
 • сакубитрил/валсартан (използвани за продължително лечение на сърдечна недостатъчност). Вж.точки „Не приемайте Престариум Ко старт““ и „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“.

Лечението с Престариум Ко старт може да се повлияе от други лекарства. Непременно информирайте Вашия лекар, ако приемате някои от следните лекарства, тъй като това може би изисква специални грижи:

 • други лекарства за лечение на високо кръвно налягане, включително диуретици (лекарства, които повишават количеството на образуваната в бъбреците урина);
 • лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори). Вж.точка „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“
 • нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) за облекчаване на болка или високи дози аспирин;
 • лекарства за лечение на диабет (като инсулин и глиптини);
 • лекарства за лечение на психични нарушения като депресия, тревожност, шизофрения и др. (напр. трициклични антидепресанти, антипсихотични лекарства, имипраминови антидепресанти, невролептици);
 • имуносупресори (лекарства, които намаляват защитния механизъм на тялото), използвани за лечение на автоимунни нарушения или след трансплантационна хирургия (напр. циклоспорин, такролимус);
 • алопуринол (за лечение на подагра);
 • прокаинамид (за лечение на неравномерен сърдечен ритъм);
 • вазодилатори, включително нитрати (продукти, които разширяват кръвоносните съдове); ефедрин, норадреналин или адреналин (лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок или астма);
 • баклофен, използван за лечение на мускулна скованост при някои заболявания, като например множествената склероза;
 • някои антибиотици, като рифампицин, еритромицин, кларитромицин (за инфекция, причинена от бактерия);
 • антиепилептични средства като карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон; итраконазол, кетоконазол (лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции); алфа-блокери, използвани за лечение на увеличена простата, като празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин;
 • амифостин (използван за предотвратяване или намаляване на нежеланите реакции, причинени от други лекарства или лъчетерапия, използвани за лечение на рак);
 • кортикостероиди (използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит);
 • златни соли, особено при интравенозно приложение (използват се за лечение на симптоми на ревматоиден артрит);
 • ритонавир, индинавир, нелфинавир (т.нар. протеазни инхибитори, използвани за лечение на ХИВ); калий-съхраняващи лекарства, които се използват при лечение на сърдечна недостатъчност: еплеренон и спиронолактон в дози между 12,5 mg до 50 mg дневно;
 • hypericum perforatum (жълт кантарион - билково лекарство, използвано за лечение на депресия);

Престариум Ко старт с храна и напитки
Хората, които приемат Престариум Ко старт, не трябва да консумират сок от грейпфрут и грейпфрути. Това се налага, защото грейпфрутът и сокът от грейпфрут могат да причинят повишаване на кръвните нива на активната съставка амлодипин, а това от своя страна може да доведе до непредсказуемо увеличаване на ефекта на понижаване на кръвното налягане на Престариум Ко старт.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна Гили може да забременеете! Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Престариум Ко старт преди забременяването или възможно най-скоро, след като сте узнали, че сте бременна, и ще Ви посъветва вместо Престариум Ко старт да приемате друго лекарство. Престариум Ко старт не се препоръчва в ранните стадии на бременността и не трябва да се прилага, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в периода след третия месец на бременността.

Кърмене
Установено е, че амлодипин преминава в кърмата в малки количества. Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Престариум Ко старт не се препоръчва при майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или преждевременно родено.

Шофиране и работа с машини
Престариум Ко старт може да засегне способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако таблетките Ви карат да се чувствате зле, замаяни, омаломощени или уморени или ако Ви причиняват главоболие, не шофирайте и не работете с машини и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Престариум Ко старт съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Престариум Ко старт
Винаги приемайте Престариум Ко старт точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg веднъж дневно.
Ако страдате от умерени бъбречни проблеми, Вашият лекар може да Ви посъветва в началото на лечението да приемате една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg през ден.
В зависимост от отговора Ви към лечението, при необходимост Вашият лекар може да реши да увеличи дозата Престариум Ко старт след един месец на 7 mg/5 mg веднъж дневно.
Максималната препоръчителна доза Престариум Ко старт за високо кръвно налягане е 7 mg/5 mg веднъж дневно.
За предпочитане е да приемате таблетката си по едно и също време всяка сутрин преди хранене.
Не превишавайте предписаната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Престариум Ко старт
Ако приемете твърде много таблетки, незабавно се свържете с най-близкия център за неотложна помощ или уведомете лекаря си. Най-вероятната реакция при предозиране е ниско кръвно налягане, в резултат на което може да почувствате замайване или да Ви прималее. Ако това се случи, може да Ви е от полза, ако легнете и повдигнете краката си нагоре.

Ако сте пропуснали да приемете Престариум Ко старт
Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Ако обаче сте забравили да приемете доза от Престариум Ко старт, вземете следващата доза в обичайното време. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Престариум Ко старт
Тъй като лечението с Престариум Ко старт обикновено продължава цял живот, говорете с Вашия лекар преди да спрете да приемате таблетките си.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въппреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате този лекарствен продукт и отидете незабавно на преглед при лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, която може да бъде сериозна:

 • внезапно свиркащо дишане, болка в гърдите, недостиг на въздух или затруднено дишане (бронхоспазъм) (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • подуване на клепачите, лицето или устните (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души); подуване на езика и гърлото, което причинява силно затруднено дишане (ангиоедем) (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • тежки кожни реакции, включващи интензивен кожен обрив, копривна треска, зачервяване на кожата на цялото тяло, силен сърбеж (еритема мултиформе) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), образуване на мехури, обелване и подуване на кожата (ексфолиативен дерматит) (много редки — могат да засегнат до 1 на 10 000 души), възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), токсична епидермална некролиза (С неизвестна честота) или други алергични реакции (нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души);
 • силно замайване или прималяване поради ниско кръвно налягане (чести - могат да засегнат до 1 на 10 души);
 • отмаляване на ръцете или краката или проблеми в говора, което би могло да е признак за възможен инсулт (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души);
 • сърдечен удар, болка в гърдите (стенокардия) (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души), необичайно бърз или неритмичен сърдечен ритъм (чести — могат да засегнат до 1 на 10 души);
 • възпален панкреас, което може да причини силни коремни болки и болки в гърба, придружени от чувство за силно неразположение (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души); пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), което би могло да е признак за хепатит (много редки - могат да засегнат до 1 на 10 000 души).

Следните нежелани реакции са съобщавани при употребата на Престариум Ко старт. Ако някоя от тях Ви причинява проблеми, трябва да се свържете с лекаря си:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • прималяване, кашлица, оток (задължане на течности).

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • високи нива на калия в кръвта, които могат да причинят неритмичен сърдечен ритъм (хиперкалиемия), излишък на захар в урината (хипергликемия), умора.

Следните нежелани реакции са съобщавани при употребата на периндоприл или амлодипин и не са наблюдавани при Престариум Ко старт или са наблюдавани с по-висока честота, отколкото при Престариум Ко старт. Тези нежелани реакции могат да възникнат и при Престариум Ко старт. Ако някоя от тях Ви причинява проблеми, трябва да се свържете с лекаря си:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 човека):

 • оток (задържане на течности)

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • главоболие, сънливост (особено в началото на лечението), необичайно възприятие за вкус, изтръпване или боцкащо усещане в крайниците, световъртеж, зрителни нарушения (включително двойно виждане), тинитус (усещане на шум в ушите), палпитации (усещане за сърцебиене), зачервяване на лицето, недостиг на въздух (диспнея), коремна болка, гадене (чувство за гадене), повръщане, диспепсия или затруднено храносмилане, променен ритъм на изхождането, запек, диария, сърбеж, кожни обриви, зачервяване на кожата, пруритус, подуване на глезените, мускулни крампи, умора, слабост.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • увеличаване на броя на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), ниско ниво на натрий в кръвта (хипонатриемия), ниско ниво на захар в кръвта (хипогликемия), променливо настроение, тревожност, безсъние, депресия, нарушения на съня, синкоп, загуба на усещането за болка, треперене, васкулит (възпаление на кръвоносни съдове), ринит (запушен нос или хрема), суха уста, повишено потене, косопад, червени петна по кожата, променен цвят на кожата, образуване на групирани мехури по кожата, чувствителност към светлина, болка в гърба, болка в мускулите или ставите, нарушения при отделянето на урина, повишена нужда от уриниране нощем, повишен брой уринирания, бъбречни проблеми, импотентност, дискомфорт или нарастване на гърдите при мъже, болка в гърдите, общо чувство на неразположение, болка, увеличение или намаляване на теглото, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, падания, треска.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

 • объркване, влошаване на псориазис, високи нива на серумния билирубин, повишени нива на чернодробните ензими.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

 • промени в кръвните стойности, като по-малък брой бели и червени кръвни клетки, понижен хемоглобин, по-малък брой тромбоцити, повишена напрегнатост на мускулите, нарушения на нервите, които могат да причинят слабост, изтръпване или боцкащо усещане, еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), подуване на венците, подуване на корема (гастрит), пожълтяване на кожата (жълтеница), остра бъбречна недостатъчност.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • треперене, ригидност (скованост), скованост на лицето, забавени движения и провлачена, небалансирана походка, промяна в цвета, изтръпване и болка в пръстите на ръцете или краката (феномен на Рейно).
 • Концентрирана урина (тъмна на цвят), чувство на неразположение или неразположение, мускулни крампи, объркване и припадък, което може да се дължи на неадекватна секреция на АДХ (антидиуретичен хормон). Ако получите някой от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Съобщаване на нежелани реакиии
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
България
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. „Дамян Груев” № 8
1303, гр. София
Тел.:+359 2 8903 417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Престариум Ко старт
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
След отваряне Престариум Ко старт трябва да се използва в рамките на 10 дни за опаковките за таблетки по 10 таблетки, 30 дни за опаковките за таблетки по 28 или 30 таблетки, 50 дни за опаковките за таблетки по 50 таблетки и в рамките на 90 дни за опаковките за таблетки по 100 таблетки.
Не изхвървяйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайет Вашия лекар или фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тез опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Престариум Ко старт:

Активните вещества са периндоприл аргинин и амлодипин.
Една таблетка Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg съдържа 2,378 mg периндоприл, еквивалентни на 3,5 mg периндоприл аргинин, и 3,4675 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 2,5 mg амлодипин.
Една таблетка Престариум Ко старт 7 mg/5 mg съдържа 4,756 mg периндоприл, еквивалентни на 7 mg периндоприл аргинин, и 6,935 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 5 mg амлодипин.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат (Е470В), микрокристална целулоза (Е460), безводен колоиден силициев диоксид (Е551).

Как изглежда Престариум Ко старт и какво съдържа опаковката:
Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg таблетки са бели кръгли таблетки с диаметър 5 mm.
Престариум Ко старт 7 mg/5 mg таблетки са бели кръгли таблетки с диаметър 6 mm, на предната страна на които е гравирано .

Таблетките Престариум Ко старт 3,5 mg/2,5 mg и Престариум Ко старт 7 mg/5 mg се предлагат в кутии по 10, 28, 30, 60 (2 опаковки за таблетки по 30 таблетки), 84 (3 опаковки за таблетки по 28), 90 (3 опаковки за таблетки по 30 таблетки), 100 (2 опаковки за таблетки от 50 таблетки), 100 или 500 (5 опаковки за таблетки по 100 таблетки) таблетки.
Сушителят се намира в запушалката на опаковките за таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex - Франция

Производител:

Servier (Ireland) Industries Ltd (SIX)
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow — Ирландия
и
Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy - Франция
и
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B
03-236 Warsaw — Полша
и
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company Site 3: H-9900,
Kormend Matyas kiraly u. 65. - Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката: 10.2019 год.

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки