Условия

Важна информация за клиенти:

Цените на някои продукти и в интернет-магазина на “Аптеки Ремедиум” ЕООД се различават от цените във физическите обекти от верига “Аптеки Ремедиум”.
Промоциите, обявени в интернет-магазина на “Аптеки Ремедиум” ЕООД се отнасят за интернет-магазина на “Аптеки Ремедиум” ЕООД и могат да се различават от промоциите във физическите обекти от верига “Аптеки Ремедиум”. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

Промоциите в Аптеки Ремедиум ЕООД са намаления, обозначени с етикети, съдържащи стара и нова цена, като старата цена е най-ниската цена на стоката или услугата, прилагана от Аптеки Ремедиум ЕООД през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената.
Всички промоции в Аптеки Ремедиум ЕООД са за период от 1 месец, като започват от първо число на месеца и завършват в последното число на месеца, освен ако за конкретни продукти не е посочен друг срок.

Трайно ниски цени в Аптеки Ремедиум:

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим да отговорим на всички потребности на Вас, нашите клиенти. Предлагаме Ви богат асортимент от стоки и знаем колко важна е за Вас цената, на която купувате продуктите. В допълнение на многобройните ценови промоции и промоционални комплекти, Ви предоставяме подбрани топ артикули на „Трайно ниска цена“. Те са обозначени с оранжев етикет и гарантираме, че цената им няма да бъде повишавана най-малко 60 дни.

 1. Общи разпоредби:

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa www.remedium.bg, преди да извършите покупка на стока.

Страницата (интернет-магазинът) е собственост на “Аптеки Ремедиум“ ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.Аптеки Ремедиум” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 200503306, със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1680, район Красно село, ул. Тодор Каблешков №68, ет.2, ап. офис №1

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика – “Аптеки Ремедиум” ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка – бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да получавате кратки текстови съобщения (SMS) с важна информация относно вашата поръчка или вашия профил в Remedium.bg.

 1. Авторски права:

Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на “Аптеки Ремедиум” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на “Аптеки Ремедиум” ЕООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на “Аптеки Ремедиум” ЕООД е непозволено.

III. Стоки:

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки от реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал. Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите. Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

 1. Конфиденциалност и декларация за защита на личните данни:
 2. Принципи и видове на обработваните лични данни:

“Аптеки Ремедиум” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламент”). При обработването на лични данни “Аптеки Ремедиум” EООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя – физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

“Аптеки Ремедиум” ЕООД използва “бисквитки” на сайта, за което дружеството не събира или обработва лично данни. С оглед изпълнение на раздел VI от настоящите Общи условия, както и встъпване или изпълнение облигационни отношения с “Аптеки Ремедиум” ЕООД, дружеството може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите – физически лица, а именно:

 • Име;
  • фамилия;
  • парола;
  • адрес;
  • имейл;
  • телефонен номер;
  • рождена дата.

Горепосоченото изброяване е изчерпателно като обемът на обработваните лични данни може да бъде намаляван, съобразно спецификата на различните случаи. “Аптеки Ремедиум” ЕООД ще обработва посочените от потребителя данни с оглед изпълнение на собствените си договорни задължения, като в тази връзка може да съхранява и начините на плащане или доставка.

 1. Цели и срок на обработването:

“Аптеки Ремедиум” ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя, извършване на съответната доставка, както и за следните цели:

 • Преддоговорни отношения на правно основание чл. 6, т.1, буква “б” от Регламента. Обработването служи за осъществяване на преддоговорните отношения.
 • Изпълнение на облигационни (договорни) задължения на правно основание чл. 6, т.1, буква “б” от Регламента. Обработването служи за изпълнение на задължения по съществуващи договорни отношения.
 • Неперсонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на неперсонализирана реклама.
 • Персонализирана реклама на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на персонализирана реклама.
 • Персонализирана оценка на информация на правно основание чл. 22, ал. 2, буква “в”, чл. 6, ал. 1, буква “а” и чл. 7 от Регламента. Обработването служи за персонализирана оценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • Маркетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “е”. Обработването служи за постигане на законовите интереси на “Аптеки Ремедиум” ЕООД във връзка с развитието на неговата търговска дейност.
 • Ретаргетинг на правно основание чл. 6, ал. 1, буква “е”. Обработването служи за постигане на законовите интереси на “Аптеки Ремедиум” ЕООД във връзка с целите на маркетинга или оптимизацията.

Потребителската информация за покупателното поведение, както и посочените в предходната точка лични данни ще се обработват от страна на “Аптеки Ремедиум” ЕООД за периода, през който акаунтът на физическото лице – ПОТРЕБИТЕЛ в сайта е активен/действащ, както за период от една година след неговото деактивиране – без значение способа на деактивиране.С цел извършване на всяка доставка на “Аптеки Ремедиум” ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на следните лицензирани пощенски оператори – куриери, а именно: “Спиди” и “Еконт”. В тези случаи потребителят може да получава SMS известия или обаждания.

 1. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ – субект на лични данни, както начините за тяхното осъществяване:
 • Право на достъп до информация – Потребителят има право да изисква от “Аптеки Ремедиум” ЕООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на “Аптеки Ремедиум” ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
 • Право на оттегляне на съгласие – Потребителят, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
 • Право на коригиране – В случай че личните данни обработвани от страна на “Аптеки Ремедиум” ЕООД са неправилни всеки потребител може да ги коригира в своя потребителски акаунт или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
 • Право “да бъдеш забравен” – Потребителят има право да поиска от “Аптеки Ремедиум” ЕООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на “Аптеки Ремедиум” ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
 • Право на преносимост на личните данни – В случай, че Потребителят поиска от “Аптеки Ремедиум” ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на “Аптеки Ремедиум” ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
 • Право на възражение – Потребителят има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
 • Право на жалба – В случай че потребителят има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към “Аптеки Ремедиум” ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
 • Разширени права във връзка с автоматизираното обработване на лични данни и профилиране – Що се касае до автоматизирано обработване включващо и профилиране, потребителят наред с гореописаните права има и допълнителното право да поиска човешка намеса от страна на “Аптеки Ремедиум” ЕООД и да оспори автоматизираното решение. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
  Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права ПОТРЕБИТЕЛЯТ при тяхното осъществяване следва да отправя до “Аптеки Ремедиум” ЕООД всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес: [email protected] или по пощата на следния адрес: гр. София, СО – район Средец, ул. Иван Денкоглу № 34. Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. “unsubscribe”.

Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от “Аптеки Ремедиум” ЕООД, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.

При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя “Аптеки Ремедиум” ЕООД ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.

 1. Лични данни, без които не може:

За целите на изпълнението на договора и създаването на клиентски акаунт при попълване на заявление за първоначална регистрация е абсолютно необходимо “Аптеки Ремедиум” ЕООД да получи от потребителя следните лични данни: име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и пол. В случай, че потребителят желае да се ползва от привилегиите на програмата на “Аптеки Ремедиум” ЕООД “Лоялност” и притежава вече клубна карта или иска да получи такава, то тогава същият е необходимо да предостави и следните лични данни: номер на клубната карта и рождена дата.

 1. Сигурност на личните данни:

“Аптеки Ремедиум” ЕООД предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност и възможно най-всеобхватна защита на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ от нежелан достъп. Наред с това дружеството използва процедура по криптиране в някои области като например клиентския акаунт, формуляра за контакт на сайта и т.н. “Аптеки Ремедиум” ЕООД за обработването на предоставената от потребителя информация използва също така и SSL – протокол, за да предотврати или поне ограничи възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Това обстоятелство може да бъде установено от статуса на браузъра на потребителя и по-скоро от това, че символът катинар е заключен и адресната лента започва с “https”. “Аптеки Ремедиум” ЕООД освен за целите на обработване на заявките и по-скоро извършване на доставка на поръчаната стока не предава обработвените лични данни на трети лица.

 1. Лица обработващи лични данни и обработка на лични извън ЕС:
  “Аптеки Ремедиум” ЕООД може да използва трети (външни) юридически или физически лица обработващи лични данни за горепосочените цели на обработване на лични данни. Обработващите лични данни обработват личните данни по възложение на “Аптеки Ремедиум” ЕООД и са задължени спрямо дружеството да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и имат достъп само до данни необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват или до степента, до която потребителят се е съгласил с обработката и използването на данните. В случай, че “Аптеки Ремедиум” ЕООД избере за доставчици на услуги лица обработващи лични данни в страни извън ЕС, които нямат признато високо ниво на защита на личните данни дружеството ще гарантира адекватната защита на личните данни чрез договорни разпоредби или други надлежни правни инструменти.

Личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, като органи за контрол на административни правила или за наказателно преследване само в рамките на допустимото от закона.

 1. Съгласие за обработване на лични данни:

Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa www.remedium.bg ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:

 • Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;
 • Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;
 • Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта “Аптеки Ремедиум” ЕООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.
 • Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.
 1. Ограничаване на отговорността:

“Аптеки Ремедиум” ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. “Аптеки Ремедиум” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

 1. Условия за сключване на договор – регистрация:

За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови колекции. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.
САЙТЪТ Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.
Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им.

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва: да е попълнил вярно on-line форма, намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

VII. Сключване и изпълнение на договора:

С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.remedium.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „Съгласен съм с Общите условия”.

Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона “Поръчай”. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес; Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице); Изберете начин на плащане;

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане и изпратете поръчката. При направена от Вас поръчка в електронен магазин – remedium.bg, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

VIII.Защита на потребителите:

Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в изряден търговски вид, без липсващи нейни съствани части и заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спрямо нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр. София ул. Иван Денкоглу 34

В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: адрес гр. София ул. Иван Денкоглу 34.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

Освен с правото на отказ, по отношение на продукти като апарат за кръвно, инхалатор или други технически изделия, които се ползват от законова гаранция по смисъла на раздел IX от настоящите ОУ, потребителите разполагат  на самостоятелно основание с правото на рекламация при несъответсвие на стоката с нейното предназначение съгласно договора, както и при технически проблеми или несъответсвия, като в тази връзка тези продукти подлежат на ремонт от съответния сервиз в съответния ред на предвиденото в раздел IX.

Стоки, които не подлежат на замяна и връщане, поради хигиенни причини или съображения за защита на здравето по смисъла на чл. 57, т. 4 и т. 5 ЗЗП са:

Бельо, наколенки, чорапи, чорапогащи, колани, ортези, коректори, пояси, инхалатори, апарати за кръвно и всякакви други, чието изпробване предполага пряк и по-продължителен контакт с тялото, а също така и бебешки храни, козметика, адаптирани млека и други хранителни продукти. Описаните в настоящия пункт продукти могат да бъдат върнати или заменени в законовия срок, в случаите когато тяхната търговска опаковка не е нарушена (продуктите са неразпечатвани).

При упражняване правото на отказ потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

ВАЖНО: При връщане на поръчка (цяло или частично), клиентът трябва да се свърже с представител на Remedium.bg на телефон:  02/9800230 или имейл: [email protected]

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)
– До: „Аптеки Ремедиум“ ЕООД, със седалище в гр. София и адрес ул. Иван Денкоглу 34, ет.партер, факс № …………………….., тел: ……………………., ел. адрес: …………………………..

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
– Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
– Дата: …………………………..

IX.Законова гаранция:

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Х. Цени и начин на плащане:

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

ХI. Доставка:

В случай, че remedium.bg нe мoжe дa изпълни направената поръчка пopaди тoвa, чe нe paзпoлaгa c пopъчaнитe cтoĸи, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. При невъзможност за осигуряване на поръчаните стоки при поръчки, платени с карта, remedium.bg е длъжен да yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) и да възстанови сумата в 14 дневен срок от момента на установяване на липсата.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

 • Липса на наличност на поръчаната стока;
 • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

В редки случаи при недостатъчна наличност на заявените продукти, може да се получи забавяне или отлагане на доставката, като клиентът се уведомява от служител на Remedium.bg за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. Remedium.bg не гарантира изрично наличността на стоката към момента на приключване на поръчката.

Аптеки Ремедиум ЕООД използва куриерски фирми Speedy и Econt. Съгласявайки се с общите условия, клиентът се съгласява и с условията за доставка.

Важна информация за клиентите на Remedium.bg:

Екипът на Аптеки Ремедиум се старае да поддържа винаги актуална информация на сайта Remedium.bg. При смяна на визии и съдържание на продукти, се изисква определено технологично време, за да може информацията да се обнови и на сайта Remedium.bg.

Последна промяна: 14.07.2021 година

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки